Evoliucija ar sukūrimas

Melas vardan mokslo 1 dalis (RU)

http://bogtube.com/player/ePlayer.swf?f=http://bogtube.com/player/eConfig.php?vkey=105c3d488cc61b606d4f

Melas vardan mokslo 2 dalis (RU)

http://bogtube.com/player/ePlayer.swf?f=http://bogtube.com/player/eConfig.php?vkey=eb132245fdde9c59d3f5

Darvino klaida. Kodėl žmogus neatsirado iš beždžionės? (RU)

http://bogtube.com/player/ePlayer.swf?f=http://bogtube.com/player/eConfig.php?vkey=305f27f64203452ac954

Sukūrimas ar evoliucija? (RU)

http://bogtube.com/player/ePlayer.swf?f=http://bogtube.com/player/eConfig.php?vkey=9579475f3734e8bd0e14

Biblija prieš evoliuciją (RU)

http://bogtube.com/player/ePlayer.swf?f=http://bogtube.com/player/eConfig.php?vkey=eac7b87d49a13c683497

Pasaulio sukūrimo akivaizdumas (RU)

Neapsakomas (Indescribable) 1 dalis (RU)

http://videobb.com/e/7wb5Z8Yv5isL

Neapsakomas (Indescribable) 2 dalis (RU)

http://videobb.com/e/WsKmzzbCGy4i

Unlocking The Mistery Of Life (RU)

http://video.rutube.ru/129934dc4cbb1fbcb7f2dacec9cedbc0

Darvino evoliucijos teorija- paneigimas (RU)

http://video.rutube.ru/66b9f756e0a3883c724f8b2bbdcc920e

*********************

Alister McGrath

Rūšių atsiradimas pagal Augustiną

2009 metais buvo minimos 200-osios Čarlzo Darvino gimimo metinės ir 150-osios jo veikalo „Rūšių kilmė“ metinės. Vieni autoriai, pavyzdžiui, Richardas Dawkinsas, darvinizmą išaukštino nuo laikinos mokslinės teorijos iki pasaulėžiūros – kai į pasaulį žvelgiama visiškai atmetant Dievo egzistavimą ir tuo nė kiek neabejojama, tačiau kiti reagavo griežtai pasipriešindami didžiųjų autoritetų propaguojamoms sekuliarizmo idėjoms. Jų teigimu, tokias mokslines teorijas ateistai naudoja kaip ginklus ilgai besitęsiančioje kovoje prieš religiją. Jie nuogąstauja, jog Biblija kartais interpretuojama tiesiog pritaikant ją prie šiuolaikinių mokslinių teorijų, ir teigia, kad pasaulio sukūrimo istoriją Pradžios knygoje reikia suprasti pažodžiui, kaip istorinį pasakojimą, nusakantį, kas tuomet iš tiesų vyko. Argi ne tai visuomet stengėsi įrodyti ir krikščionys?
Daug evangelikų baiminasi, kad naujų modernių idėjų skleidėjai atsisakys ilgalaikių krikščioniškų tradicijų, paremtų tvirtu pasitikėjimu Rašte užrašytais tekstais. Priešiškų idėjų skleidėjai teigia, jog pasaulio sukūrimo pasakojimą bažnyčia visuomet traktavo kaip tiesmukus istorinius mūsų būties atsiradimo faktus. Taigi, Šventojo Rašto autoritetas ir aiškumas atsidūrė pavojuje, nors šios tiesos visais laikais buvo evangelikų itin kruopščiai saugomos ir branginamos.
Tokie būtų pagrindiniai rūpestį keliantys dalykai, ir Darvino minėjimo metinės yra puiki proga pažvelgti į bažnyčios istoriją: kaip mūsų dvasiniai protėviai spręsdavo panašius sunkumus ir įveikdavo iškilusias problemas.

Leiskime prabilti Raštui

Šiaurės Afrikoje gimęs vyskupas Augustinas iš Hipono (354-430) nesivėlė į žaidimus apie rūšių kilmės atsiradimo aplinkybes, dėl kurių tuo metu buvo kilę ginčų. Jis aiškino Raštus dar iki Mokslo revoliucijos, kuri įvyko tik po tūkstančio metų, ir 1500 metų anksčiau, negu Darvinas paskelbė savo veikalą „Rūšių kilmė“. Aiškindamas Raštą Augustinas neieškojo kompromisų ir nesistengė pritaikyti savo aiškinimų prie naujų mokslo teorijų.
Visų svarbiausia – leisti prabilti pačiam Raštui.
Augustinas daug triūsė, spręsdamas klausimus, iškilusius studijuojant Pradžios knygos 1-ąjį ir 2-ajį skyrius. Jo raštuose galima išskirti mažiausiai keturis svarbesnius punktus, kuriuose jis stengėsi sistemiškai ir detaliai išdėstyti, kaip turėtų būti aiškinami ir suprantami šie Pradžios knygos skyriai. Skirtumai tarp jų subtilūs, vos pastebimi. Apžvelkime Augustino veikalą „Pradžios knygos tiesioginės prasmės išdėstymas“, kuris buvo parašytas tarp 401 ir 415 mūsų eros metų. Augustinas norėjo parašyti pažodinį komentarą (o tai reikštų – tai, ką autorius turėjo minty).
Taigi, Augustinas iškelia tokias pagrindines temas: Egzistencinę pradžią viskam Dievas davė vienu momentu, tačiau sukurtos tvarkos nereikėtų laikyti statiška – Dievas paliko erdvės tolesniam vystymuisi. Tam, kad skaitytojas geriau suprastų, Augustinas pasitelkia sėklos pavyzdį: Dievas sukuria sėklas, kurios sudygs ir vystysis numatytu metu. Augustinas prašo skaitytojus mąstyti apie sukurtą tvarką, kaip apie dieviškai integruotą priežastinį ryšį, kuris išryškėja vėlesnėje vystymosi stadijoje. Augustinas neskiria laiko kitoms nuomonėms apie atsitiktinius ar pasirenkamus pokyčius apsvarstyti. Dievo sukurto pasaulio vystymasis visuomet yra suverenaus Dievo numatymo subjektas. Dievas, kuris kurdamas pasaulį akimirksniu pasėjo sėklas, valdo ir kontroliuoja tolesnį sėklų augimą ir vystymąsi.
Augustino teigimu, pirmasis Pradžios knygoje aprašytas sukūrimo pasakojimas (Pr 1, 1 – 2, 3) jokiu būdu negali būti atskirtas nuo antrojo sukūrimo pasakojimo (Pr 2, 4-25), taip kaip ir kitos eilutės Šventajame Rašte, kalbančios apie tai, kaip Dievas kūrė pasaulį. Pavyzdžiui, Augustino manymu, 33 psalmėje kalbama apie momentinį pasaulio sukūrimą Dievo Žodžiu: Viešpaties žodžiu sukurti dangūs, Jo burnos kvapu – visa jų kareivija. Tartum į indą Jis jūrų vandenis surinko, į sandėlius uždarė gelmes. Tegul bijo Viešpaties visa žemė, tegul garbina Jį visi pasaulio gyventojai! Jis tarė – ir įvyko; Jis įsakė – ir atsirado (Ps 33, 6-9 ). O Evangelijos pagal Joną 5 skyriuje kalbama apie Dievą, kuris ir šiandien yra kuriantis ir aktyvus Dievas: O Jėzus jiems atsakė: „Mano Tėvas darbuojasi lig šiolei, ir Aš darbuojuosi“ (Jn 5, 17).
Augustinas atkreipia dėmesį į Pradžios knygos 2-ąjį skyrių, kur 4 eilutėje skaitome: Tokia yra dangaus ir žemės kilmė, kai jie buvo sukurti tą dieną, kurią Viešpats Dievas sutvėrė žemę ir dangų. Šioje vietoje Augustinas prieina išvadą, jog tų šešių sukūrimo dienų nereikėtų traktuoti kaip chronologinės sekos. Tikriau sakant, tai reikėtų suprasti kaip Dievo sukūrimo darbų klasifikavimą. Dievas sukūrė pasaulį akimirksniu, tačiau iki šios dienos tęsia tolesnio savo kūrinių vystymo, formavimo ir lipdymo darbus.
Augustinas buvo giliai susirūpinęs, kad Biblijos aiškintojai, skaitydami Bibliją, nebūtų prisirišę prie tam tikram laikmečiui būdingų mokslinių prielaidų. Žinoma, taip buvo nutikę – XVI a. pab., Kopernikui paskelbus savo atradimus, kurie sukėlė daug ginčų ir diskusijų. Tuo laiku tradiciškai aiškinant Bibliją buvo manoma, jog saulė sukasi aplink žemę. Koperniko mintis, kad žemė sukasi aplink saulę, o ne atvirkščiai, bažnyčia priėmė kaip iššūkį ne tik klaidingai idėjai, bet visam Biblijos autoritetui. Nors taip, žinoma, nebuvo. Buvo suabejota tik viena iš daugelio specifinių interpretacijų, kuriai, kaip paaiškėjo, buvo reikalingos korekcijos ir gilesni pamąstymai.
Augustinas numatė, kad taip gali nutikti visu tūkstantmečiu anksčiau. Jis tvirtino, kad tai, kas užrašyta Šventajame Rašte, turi būti atvira aiškinimams ir diskusijoms ir neturėtų būti siejama tik su toje kartoje vyraujančiomis mokslinėmis teorijomis. Kitu atveju, Biblija bus tarsi „įkalinta“ tarp mokslinių tiesų, kurios bent kartą buvo pripažintos teisingos: „Daug Šventajame Rašte aprašytų dalykų, kurie mums yra mažai žinomi ir sunkiai suprantami, gali būti aiškinami skirtingai, ir tai neturėtų kenkti mūsų tikėjimui ar jį paveikti. Tokiais atvejais mes neturėtume skubėti tvirtai ginti vienos kurios pozicijos, nes jeigu toliau ieškant tiesos mūsų pozicija bus sukritikuota ir paneigta, žemė susvyruos ir mums po kojomis“.

Jokių kompromisų

Augustino požiūris padėjo teologijai nepatekti į išankstinio žinojimo, kaip yra sutvarkytas pasaulis, spąstus ir išvengti kompromisų, išgyvenant nemenką kultūrinį spaudimą. Pavyzdžiui, dauguma mąstytojų krikščionių propaguojamą požiūrį, jog viskas sukurta iš nieko, ex nihilo, vertina kaip visišką nesąmonę. Gydytojas Klaudijus Galenas (129-200 m. e. m.) tokią krikščionių poziciją atmetė kaip nelogišką absurdą.
Augustinas teigia dar vieną dalyką: jo manymu, Šventajame Rašte mokoma, kad laikas taip pat yra Dievo sukurtas, ir kad erdvę ir laiką Dievas sukūrė kartu. Kai kas tokią idėją laiko kvaila ir absurdiška. Augustinas pripažįsta, kad veikiausiai esama daug skirtingų Pradžios knygos interpretacijų. Laikas turėtų būti suprantamas kaip vienas iš Dievo kūrinių ir padėjėjų. Todėl Augustinas laiką traktavo kaip vieną iš sukurtų elementų. Kita vertus, laiko nebuvimas – vienas pagrindinių amžinybės bruožų.
Taigi, ką Dievas veikė prieš sukurdamas Visatą? Augustinas iškelia šį klausimą, atkreipdamas dėmesį į tai, jog Dievas nepašaukė kūrinijos būti tam tikru laiko momentu, kadangi prieš sukūrimą laiko nebuvo. Anot Augustino, amžinybė – tai sritis, kurioje erdvė ir laikas neegzistuoja. Įdomu, jog daug mokslininkų sutinka, jog prieš didįjį sprogimą taip ir buvo.
Žinoma, Augustinas galėjo ir klysti, tvirtindamas, jog Raštas aiškiai moko, kad Sukūrimas buvo momentinis. Tačiau evangelikai juk pasitiki Šventojo Rašto, o ne Rašto aiškintojų neklystamumu. Kaip yra pastebėję kiti autoriai, pats Augustinas nebuvo visiškai įsitikinęs dėl savo teiginių apie sukūrimą. Žinoma, egzistuoja ir kitos galimybės. Žinomiausia idėja, kad šešios sukūrimo dienos simbolizuoja šešis periodus po 24 valandas, arba idėja, kad tai simbolizuoja labiau ištęstus periodus, matuojamus milijonais metų. Tačiau Augustino išdėstytos mintys verčia mus apie tai pamąstyti, net jeigu tarp mūsų yra ir manančių, jog Augustino teiginiai neteisingi.

Tebesitęsiantis kūrimo procesas

Kas sieja senovės krikščionių Pradžios knygos interpretacijas ir Darvino gimimo metinių minėjimą? Visų pirma, Augustinas nesusiaurina Dievo kūrimo galių tik iki pirminio sukūrimo veiksmo. Dievas ir šiandien yra kuriantis Dievas. Jis vis dar veikia, pakreipdamas visą vystymosi procesą reikiama linkme, atskleisdamas visą kūrinijos potencialą. Sukūrime yra du svarbūs momentai: pirminis aktas ir tebesitęsiantis antgamtinio vadovavimo procesas. Kūrimo procesas nėra užbaigtas praeities įvykis. Kaip savo veikaluose rašo Augustinas, Dievas dirba savo darbus ir šiandien, palaikydamas ir vadovaudamas tolesnių kartų vystymuisi, kaip ir buvo numatyta iš pat pradžių.
Šis dvilypis požiūris į Sukūrimo istoriją, leidžia mums, skaitant Pradžios knygą, sutikti, kad viskas buvo sukurta akimirksniu. Tačiau leidžia ir teigti, kad sukūrimo istorija tebesitęsia, toliau veikiant suvereniam Dievui. Vadinasi, dabartinis kūrinijos vaizdas ne visai atitinka tą, kuris buvo pačioje Sukūrimo pradžioje. Pasak Augustino, būtent toks ir buvo Dievo sumanymas – sukurti pasaulį su potencialu toliau vystytis ir tobulėti. Ir tai nėra atsitiktinis ar savavališkas procesas – potencialas kisti užprogramuotas kiekviename kūrinyje, ir pats Dievas vadovauja visam tolesniam kūrinijos vystymuisi.
Augustinas teigia, jog Pradžios knygos 1 skyriaus 12 eilutėje pasakyta, kad jau pačioje žemėje buvo užslėptos tokios galios, kurios suteikė galimybę atsirasti kūrinijai. Čia skaitome: Žemė išaugino žolę, augalus, duodančius sėklą pagal jų rūšį, ir medžius, nešančius vaisius pagal jų rūšį, kuriuose yra jų sėkla.
Tiems, kurie mano, kad Dievas papildė egzistuojantį pasaulį naujomis, jau sukurtomis gyvūnų ar augalų rūšimis, Augustinas prieštarauja, teigdamas, jog toks manymas yra nesuderinamas su Šventuoju Raštu. Jis sakė, jog dar prieš kurdamas pasaulį Dievas kiekvienai rūšiai, taip pat ir žmogui, numatė potencialą vystytis.
Taigi, pirmasis sukūrimo pasakojimas aprašo pirminį pašaukimą būti, su jau užkoduotu potencialu vystytis toliau. Antrasis pasakojimas – apie tai, kaip šis priežastinis ryšys atsiskleidė realiai, kai akimirksniu žemė buvo pripildyta gyvybės. Abu šie pasakojimai paaiškina, kad Dievas vienu akimirksniu davė pradžią pasauliui ir jau tuo pačiu momentu buvo numatęs, kaip einant laikui, įvairios gyvybės rūšys keis savo išvaizdą ir pavidalą, nes toks buvo Kūrėjo sumanymas.
Sėklos įvaizdis padeda suprasti, kad pirminiame sukūrimo veiksme buvo užkoduotas potencialas visoms gyvoms rūšims palaipsniui atsirasti. Tai jokiu būdu nereiškia, kad Dievas sukūrė pasaulį neužbaigtą ar netobulą. Vystymosi procesas, Augustino teigimu, yra valdomas fundamentalių dėsnių, kurie atspindi Kūrėjo valią.
Augustinas buvo pasirengęs atmesti kiekvieną teiginį apie atsitiktinį ar neplanuotą pasaulio vystymąsi. Dėl šios priežasties Augustinas tikrai būtų prieštaravęs ir Darvino idėjoms, atkakliai tvirtindamas, kad Dievui paklūsta visi šioje žemėje vykstantys procesai. Vystymosi procesas gali būti nenuspėjamas, tačiau jis jokiu būdu negali būti atsitiktinis, neplanuotas.

http://www.christianitytoday.com/

************************************

BEDIEVIS 🙂
DARVINIZMAS 🙂
*******************************************************
JOURNAL OF CREATION 23(3) 2009, p. 16-20
The ape-to-human progression: the most common evolution icon is a fraud
by Jerry Bergman

От обезьяны к человеку: символ эволюции оказался обманом

Джерри  Бергман

Джерри Бергман имеет девять научных степеней, в том числе две докторских. В годы учебы его основными дисциплинами были биология, химия, психология, научно-исследовательская деятельность. Он окончил университет Уэйна в Детройте, Медицинский университет штата Огайо в г. Толидо, Толидский университет и университет штата в Боулинг-Грин. Плодовитый автор, доктор Бергман 24 года преподавал биологию, химию и биохимию в Северо-Западном университете в Арчболде, штат Огайо. В настоящее время он адъюнкт-профессор медицинского колледжа Толидского университета. Самое тиражируемое изображение эволюционного процесса при ближайшем рассмотрении оказывается подделкой, основанной на заведомых ошибках и ложной информации. Кроме того, это изображение расистское в своей основе: оно отражает некогда распространенные как в научной, так и в популярной литературе и зачастую искаженные сравнения формы черепа человекообразной обезьяны, негроида и европеоида.
Дарвин выдвинул идею неразрывной эволюционной цепи: от простых молекул, таких как аммиак, вода и соли фосфора, к человеку1. Эта аналогия с цепью породила идею недостающих звеньев – идею, которой пользуются и сейчас для объяснения того факта, что летопись окаменелостей представляет собой вовсе не цепь, а разнообразные группы форм жизни с огромными пробелами в предполагаемой цепи их эволюции2. Тем не менее, так называемая «великая цепь жизни» преподносится как факт, и эволюционисты верят, что при условии достаточного времени появятся новые ископаемые находки – те самые недостающие звенья. Эти звенья, по мнению эволюционистов, существуют либо существовали прежде; нужно только их найти. В подкрепление этой идеи то и дело раздаются утверждения о находке очередного «недостающего звена»2.

Рисунок 1. Одно из первых изображений эволюционной последовательности, составленное палеонтологом из Бруклинского колледжа Эриком Шлайкьером (см. Schlaikjer3; такой же рисунок, но гораздо большего размера и цветной, напечатан на странице 1). Отметим, что последовательность начинается с позвоночного – рыбы без плавников. Также отметим, что у рыбы на рисунке 3 имеется спинной плавник, который исчезает на рисунке 4. Эволюция человека представлена обезьяной на рисунке 26, стереотипным пещерным человеком на рисунке 27 и современным человеком на рисунке 28. На рисунке 20 жизнь перемещается на деревья и становится древесной, затем (рисунок 25) приматы оставляют древесный образ жизни и становятся наземными. Такие иллюстрации, если не рассматривать их пристально, могут показаться убедительным доказательством эволюции от молекулы к человеку или, по меньшей мере, от рыб к человеку. Эта последовательность иллюстраций выглядит очень убедительно для большей части неподготовленной аудитории.

Цепь эволюции человека Безусловно, самая знаменитая картина,  изображающая эволюцию, – распространенный повсеместно, от книжных обложек и журнальных статей до мультфильмов, рисунок, изображающий часть эволюционной цепи, а именно – эволюцию человечества от примитивного сутулого обезьяноподобного существа к современному человеку. Обычно в этих изображениях эволюции от четырех до шести стадий, но иногда встречаются целых тридцать. Один из самых ранних примеров эволюционной цепи был создан палеонтологом Эриком Шлайкьером из Бруклинского колледжа. В его версии фигурируют 30 звеньев – от рыб к земноводным, рептилиям, млекопитающим, приматам и вершине эволюционного восхождения – современному человеку (рис. I)3. Его схема эволюции сильно отличается от нынешних представлений, однако включает в себя несколько животных, таких как сеймурия, которые и поныне преподносятся в качестве эволюционных звеньев. Следует отметить, что, согласно его схеме, общий предок людей – современная человекообразная обезьяна, а первый человек очень похож на современного, разве что нарисован с прической а-ля Эйнштейн и некоторыми чертами лица неандертальца. Показан явный разрыв между человекообразными обезьянами и людьми. Так можно расставить ныне живущих животных в определенной последовательности, и выйдет цепочка, очень схожая со схемой Шлайкьера.

Рисунок 2. Иллюстрации из книги издательства «Тайм-Лайф»4. Подробное обсуждение см. в тексте. Отметим, что, начиная с A. africanus, основные изменения, помимо плохой осанки, касаются головы.

«От обезьяны к человеку»: современный вариант Ряд рисунков, изображающих это «происхождение [точнее, восхождение] человека», в своем нынешнем виде впервые появился в иллюстрированном бестселлере «Древний человек» Ф. Кларка Хоуэлла, профессора Калифорнийского университета в Беркли. В издании 1965 года он был напечатан в виде 91-сантиметровой сфальцованной  иллюстрации (стр. 41-45), а позже воспроизведен в изданиях 1968 и 1973 годов.
Первоначальная схема включала в себя 15 рисунков, прослеживающих эволюцию человека от Pliopithecus и Ramapithecus к Homo erectus, затем к кроманьонцам и, наконец, к Homo sapiens (рис. 2).
Эта серия рисунков, изображающая «восхождение человека», напоминает первые шаги ребенка, путь от ползания до прямохождения. В наши дни на смену этой концепции прямолинейного «парадного марша» эволюции человека пришло изображение эволюции в виде «ветвящегося куста», т. е. дерева, от ствола которого отходят ветви (предполагаемые люди). И это молчаливое признание того, что антропологи на протяжении многих лет знали: схема «восхождения человека» неверна.
Любенов приходит к выводу, что эта схема эволюции человека «…стала одним из наиболее успешных инструментов, когда-либо использовавшихся для внедрения идеи человеческой эволюции. Она являла собой мощное визуальное доказательство эволюции человека, понятное даже ребенку. Это был шедевр рекламы с Мэдисон Авеню»5.
Эти рисунки в течение десятилетий располагают на видных местах в учебных заведениях – на информационных стендах, на стенах аудиторий, где проходят занятия по обществознанию и биологии. Благодаря силе визуального восприятия эта схема «неизгладимо запечатлелась в умах миллиардов людей во всем мире»5.
Но вот парадокс: о том, что эта схема ложна, было известно еще при первой ее публикации! В книге, куда она была включена, после упоминания о том, что существуют лишь фрагментарные ископаемые свидетельства эволюции человека, открыто признавалось, что рисунки создавались на основе сфабрикованных или искаженных свидетельств. По словам автора, «многие из приведенных здесь рисунков были сконструированы» из немногочисленных фрагментов, таких как «челюсть, иногда несколько зубов… и, таким образом, являются плодами научного домысла»6. Автор добавляет, что «если даже новые находки заставят внести изменения», т. е. даже если рисунки неверны, то «эти реконструкции выполняют свою задачу: показать, как могли выглядеть эти существа» (именно так – «могли бы»!). Надо сказать, что эти рисунки неверны даже с точки зрения ортодоксального дарвинизма, поскольку они предполагают единую линию эволюции человека, в то время как сегодня преобладает точка зрения, согласно которой человеческая эволюция на самом деле представляет собой ветвящийся куст.
Под каждой из 15 иллюстраций находилось ее описание – в наши дни публикация иллюстраций редко сопровождается этими описаниями. Обычно серия начинается с изображения Dryopithecus, затем идут A. mbustus, Homo erectus, неандерталец, кроманьонец и современный человек – Homo sapiens. Неандертальцы уже к 1970 году перестали считаться частью нашей эволюционной родословной, поскольку были признаны другой ветвью человеческого эволюционного древа. Сегодня считается, что и современные люди, и неандертальцы произошли от Homo erectus1.
Дело не в том, подчеркивает Любенов, что «более поздние ископаемые находки показали, что последовательность неверна. Нет, правда гораздо хуже»5. В числе этих «гораздо худших» примеров – тот факт, что первые человекообразные обезьяны не были двуногими, однако на рисунках они весьма правдоподобно стоят на двух ногах. Получается, что двуногие человекообразные обезьяны, изображенные на эволюционных иллюстрациях, жили задолго до того, как, по мнению эволюционистов, в ходе эволюции возникла двуногость. Хоуэлл откровенно признает это в своей книге, отмечая, что «хотя первые человекообразные обезьяны и их потомки были четвероногими, они все изображены стоящими с целью удобства сравнения [курсив наш]»4.
На самом деле это признание не до конца правдиво. Некоторые из приматов, запечатленных на рисунках, были физически неспособны стоять прямо. Более того, хотя в тексте эти приматы названы «стоящими», на самом деле они изображены идущими. У некоторых из них одна стопа поднята вверх; они балансируют на другой ноге, словно бы перешагивая через страницу. Это придает им гораздо более человекоподобный вид, чем если бы они были просто изображены стоящими. Точность сравнения требует показать присущую им походку четвероногих приматов «на костяшках пальцев».
Еще одна проблема состоит в том, что размер иллюстраций был сильно искажен, вследствие чего первое звено эволюционной цепи изображено очень маленьким животным. За исключением двух форм – дриопитек и питекантроп, – каждое последующее звено выглядит крупнее и выше предыдущего, а в положении стоя еще и прямее. Наши предки на этих рисунках становятся выше по мере приближения к современному человеку не потому, что на это указывают ископаемые останки или другие эмпирические данные, а вследствие вольности художника, который искажает изображение, чтобы подогнать его под теорию эволюции. Еще они постепенно становятся менее волосатыми, что также не факт, а результат художественной вольности. Не существует метода, который позволил бы антропологам определять количество волос на теле большинства (если не всех) окаменелостей, за исключением современных людей. Волосами, как и всем остальным, эти фигуры наделил художник.
Более того, Хоуэлл открыто признавал, что даже в 1965 году, когда была впервые издана его книга, первое звено – плиопитек – не считался звеном человеческой эволюции, а «сейчас классифицируется как предок линии гиббонов»6. Второе звено – проконсул – хотя и изображен более похожим на современного человека, но, согласно подписи под иллюстрацией, «считается очень древней человекообразной обезьяной, предком шимпанзе и, возможно, гориллы»6. Что касается дриопитека, то в книге признается, что это животное, которое тоже предстает на рисунке весьма человекоподобным, хотя и сутулым, известно лишь на основании «нескольких челюстей и зубов». О четвертом звене, ореопитеке, cказано, что он, «по всей видимости, боковая ветвь человеческого эволюционного древа», а не эволюционный предок человека.
В тексте также отмечено, что следующий по счету рисунок – рамапитек – «сейчас, по мнению некоторых экспертов, считается старейшим из прямых предков человека». Следовательно, чтобы соответствовать взглядам ортодоксальных эволюционистов того времени, последовательность следовало бы начинать с рамапитека. Вскоре после того, как в 1965 году книга вышла в издательстве «Тайм-лайф», Элвин Саймонс из Йельского университета нашел более целый череп рамапитека, который убедил эволюционистов в том, что рамапитек не имел отношения к эволюции человека. Однако на странице 37 нового издания «Древнего человека» 1970 года изображен обломок небной кости, на основании которого рамапитек объявлен первым звеном человеческой «эволюции челюсти» и включен в последовательность эволюции человека. Эти рисунки в новом издании следовало бы пересмотреть с учетом находки Саймонса, однако это не было сделано.
Два следующих примера – это питекантроп, известный лишь по «двум голенным костям и нескольким фрагментам черепа»8, и A. robustus. Они оба сейчас считаются «эволюционным тупиком в родословной человека»9. Также отметим тот факт, что тела от A. africanus к современному человеку выглядят на удивление похожими. Только головы, которые преимущественно кажутся не на своем месте, существенно отличаются – они тем более обезьяньи, чем дальше по времени от современного человека.
Да, в тексте книги откровенно сказано, что в рисунках много неточностей; однако,  как верно замечает Любенов, полностью ее прочли, пожалуй, менее пяти процентов из всех, кто ее приобрел. Между тем эту серию рисунков видели очень многие, даже те, кто просто брал книгу в руки и листал, просматривая картинки. Таким образом, визуальный образ эффективно «внедрил представление об эволюции человека, хотя в книге и говорится, что эта эволюционная последовательность вымышленна»10.
Последовательность рисунков в National Geographic

Рисунок 3. Иллюстрации из журнала National Geographic. Отметим, что изображения тела от A. afrensis до современного человека практически идентичны, за тем исключением, что современный человек несколько менее волосат. Между тем, головы сильно изменились.

Эта последовательность получила еще большую популярность, появившись в специальном выпуске журнала National Geographic за ноябрь 1985 года. На страницах 574-577 взгляду предстает уже знакомая нам реалистичная серия хорошо выполненных рисунков (рис. 3). В некоторых аспектах, однако, эти иллюстрации еще менее точны. Начиная с A. afarensis, фигуры не просто шагают, как в книге издательства «Тайм-лайф», – они изображены опытными бегунами, причем чем ближе к современному человеку, тем быстрее и изящнее они бегут, размахивая при этом руками. Первые головы в последовательности очень похожи на головы человекообразных обезьян, следующие за ними похожи на головы представителей негроидной расы, а последняя голова и тело принадлежат красивому загорелому европейцу.
Основные различия в изображении тел заключаются в том, что по мере движения к современному человеку руки становятся короче, а сами тела – менее волосатыми. В прилагаемых описаниях нет и намека на разногласия по поводу ископаемых останков, отображать которые призваны эти иллюстрации. Правда, в тексте признается, что художник «строил предположения о цвете кожи и о количестве и структуре волос на теле» и что взаимоотношения между запечатленными на рисунках ископаемыми видами «по сей день не вполне понятны»12.
Ложные выводы из рисунков
Последовательность демонстрирует постепенные наследственные изменения по одной линии от обезьяноподобного предка к современному человеку; тем самым подразумевается, что эволюция от нашего предполагаемого обезьяноподобного предка плиопитека (который больше напоминает шимпанзе) к современному человеку была прямой. Буренхульт наглядно показывает, что даже если эволюция от обезьяны к человеку имела место и действительно была некая эволюционная цепочка, то по этому поводу существует столько разногласий, что один-единственный рисунок никак не может верно отражать картину13. Буренхульт приводит четыре различных эволюционных древа человека, в том числе составленные самыми видными палеонтологами современности, такими как Дональд Йохансон, Тим Уайт, Ричард Лики, Коллин Гроувз и Бернард Вуд. Все эти четыре эволюционных древа радикально отличаются друг от друга и, в отличие от обсуждаемой последовательности иллюстраций, у них есть несколько боковых ветвей.
И еще один важный факт: никаких свидетельств того, что какие бы то ни было существа передвигались согнувшись – так, как их изображают на этой популярной схеме и на многих других рисунках7. Обезьяны, передвигаясь на четырех ногах, «ходят на костяшках» и только кажутся ссутулившимися; отсюда появилось предположение, что по мере эволюции наших общих с обезьянами предков сутулость становилась менее выраженной. Однако нет доказательств существования примата, который бы «колебался между ходьбой на двух и на четырех ногах», как это показано на популярной схеме7.
Более полная последовательность
Согласно общепринятой версии эволюционных преобразований, сначала в воде появились рыбы, затем они на маленьких ножках выползли из воды и эволюционировали в четвероногих животных, затем возникли различные виды приматов, похожих на первые рисунки в популярной схеме, а от них произошли люди. В последние годы сама схема эволюционировала вследствие недавних ископаемых находок, а также более подробного изучения летописи окаменелостей и анализа ДНК. К счастью, сейчас «новые взгляды», опровергающие старую схему, просачиваются в масс-медиа. В статье, опубликованной в Newsweek, старая схема представлена как «старая точка зрения», а рядом с ней изображена новая версия – в виде ветвящегося куста, сильно отличающегося от линейной последовательности14. Другие авторы более прямолинейны. Они заключают, что «постепенный переход от согнутого к стоячему положению, показанный на схеме… почти наверняка неверен», даже с точки зрения эволюционистов7. Один из аргументов в пользу этого вывода приводит Хичкок: сейчас считается, что ранние люди «имели способность к прямохождению гораздо раньше, чем считалось в те времена, когда вышли в свет первые иллюстрации “происхождения человека”. На самом деле наши обезьяноподобные предки, как нынешние шимпанзе, скорее всего могли ходить на двух ногах, когда это им требовалось»7. Исходя из этого, Хичкок полагает, что «лучше всего было бы отправить эту иллюстрацию на свалку»15.
Расистская история
Схема происхождения человека встречается повсюду в эволюционистской литературе, начиная примерно с 1870 года, как правило, с очевидным расистским подтекстом. Часто на таких сериях иллюстраций изображались человекообразная обезьяна, африканец, а затем европеец, либо же человекообразная обезьяна, неандерталец и современный человек. Например, на иллюстрациях Чапина16 представлены горилла, неандерталец и современный человек, все сильно искаженные, за исключением современного человека. Неандерталец изображен очень похожим на обезьяну; такое изображение сейчас признано совершенно неточным17. Кроме того, зачастую рисунки сильно искажены. Например, Уинчелл из Мичиганского университета изобразил головы женской особи гориллы и женщины-готтентота (африканская племенная этническая группа) на удивление похожими (рис. 4)18.
На самых ранних изображениях эволюционных переходов запечатлена эволюция от более примитивных к более совершенным животным: сначала рыба, затем птица, затем собака, обезьяна, африканец или некий иной «примитивный человек», и на последнем рисунке – европеец. На одном из общеизвестных примеров эволюционной последовательности изображены только головы в профиль19.
Еще одним общеизвестным примером являлось изображение эволюционного перехода от якобы наиболее примитивного человека (обычно австралийский абориген или африканец) к наиболее развитому (европеец, часто северной или скандинавской внешности). Так, на рисунках профилей, подчеркивающих изменение лицевого угла от горизонтального к вертикальному, африканец показан как самый примитивный человек, а человек нордической внешности – как самый развитый20. Даже на современных иллюстрациях находим свидетельства расистского прошлого. Например, на многих из них по мере эволюционного прогресса тела становятся менее волосатыми, а цвет кожи светлеет.
В научных кругах последовательность признается сильным искажением фактов, но, тем не менее, она – не только культурный, но и межкультурный образ. Стивен Джей Гулд писал по поводу последовательности, которую он называет маршем прогресса: «Мои книги посвящены развенчанию такой картины эволюции», – добавляя, что она даже использовалась в качестве иллюстраций на суперобложках четырех переводов его книг, чего он не мог проконтролировать21. По мнению Гулда, причина, по которой последовательность столь универсальна, заключается в том, что «Марш прогресса – каноническое изображение эволюции; одна картина, которую все моментально схватывают и понимают интуитивно»22.
Заключение
Как резюмирует Любенов, последовательность – «грубая пропаганда, блестящая, но все же грубая», и некоторые эволюционисты «протестовали против вопиющего недостатка научной объективности» рисунков из книги «Тайм-Лайф» и других изданий10. Тем не менее, эта возмутительная и неприкрытая пропаганда, несомненно, повлияла на миллионы людей, заставив их уверовать в дарвинистскую концепцию эволюции человека, и стала самым популярным символом эволюции, на протяжении десятилетий тиражируемым в средствах массовой информации. Однако «эта некогда популярная картинка, изображающая шеренгу марширующих гоминидов, постепенно растущих, выпрямляющихся и становящихся все менее шерстистыми, оказалась выдумкой»23.
Помимо того, что эти рисунки – подделка, они к тому же носят явно расистский характер; это становится очевидным, если сравнить их с фотографиями животных или представителей рас, которые они призваны отображать. На большинстве рисунков первобытные люди изображены чернокожими, постепенно эволюционирующими в людей все более светлокожих и светловолосых.
Расизм такого рода до сих пор существует в нашем обществе. Как показало одно исследование, «американцы разных рас по сей день неосознанно унижают человеческое достоинство граждан с темным цветом кожи, по умолчанию ассоциируя их с обезьянами», – и эта ассоциация, несомненно, подпитывается общеизвестным изображением эволюционного происхождения человека24.
Ссылки:
1. Meyer, S., Signature in the Cell, Harper One, New York, 2009.
2. Tudge, C., The Link, Little Brown, New York, 2009.
3. Schlaikjer, E., Scientific theory of evolution traced, The Star Weekly, Торонто, Канада, 4 февраля 1939 г., журнальный раздел, с. 6.
4. Howell, F.C., Early Man, Time Life Books, New York, 1970.
5. Lubenow, M.L., Bones of Contention, Baker Books, Grand Rapids, Ml, Updated and revised edition, p. 39, 2004.
6. Howell, ссылка 4, p. 41.
7. Hitchcock, L., The Truth About History, Barnes & Noble, New York, p. 11, 2007.
8. Howell, ссылка 4, p. 44.
9. Howell, ссылка 4, p. 43.
10. Lubenow, ссылка 5, p. 40.
11. Weaver, K., The search for our ancestors, National Geographic, 168(5):560-623, 1985.
12. Weaver, ссылка 11, p. 574.
13. Burenhult, G., People of the Past, Fog City Press, San Francisco, CA. pp. 50-51, 2003.
14. Begley, S., Beyond stones & bones, Newsweek 149(12): 56, 2007.
15. Hitchcock, ссылка 7, p. 13.
16. Chapin, F.S., An Introduction to the Study of Social Evolution: The Prehistoric Period, The Century Co., New York, p. 63, 1915.
17. Chapin, ссылка 16, обложка.
18. Winchell, A., Preadamites‘ Or a Demonstration of the Existence of Men Before Adam, S.C. Griggs, Chicago, IL, p. 252, 1880.
19. См. Haller, J.S., Outcasts From Evolution; Scientific Attitudes of Racial Inferiority 1859-1900, University of Illinois Press, Chicago, IL, p. 13. 1971.
20. См. Haller, ссылка 19, p. 12.
21. Gould, S., Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of life, Norton, New York, p. 30, 1989.
22. Gould, ссылка 21, p 31.
23. Hublin, J.J., An evolutionary odyssey, Nature 403:363-364, 27 January 2000.
24. Editorial, Racism still runs deep: even the most well-meaning liberal can harbour hidden prejudice, New Scientist 197(2643):5, 16 февраля 2008 г.

********************************************
ЧТО НАТВОРИЛ ДАРВИН
Кровавое наследие теории эволюции
Рэймонд Холл
Стояло лето 1972 года. Я со своими студентами отправился в Польшу,
которая тогда еще была за железным занавесом. В курс обучения входи-
ла марксистская теория, и мы хотели увидеть некоторые из ее плодов на
практике.
Въезжая на территорию Восточной Германии, я ощутил волнение:
прежде мне не приходилось пересекать Берлинскую стену. Нейтральная
полоса, отвратительного вида тюремные укрепления, разделяющие За-
падную и Восточную Германию, – от всего этого бежали мурашки по
коже.
Но особенно жуткое чувство я испытал на территории бывшего фаши-
стского концентрационного лагеря Освенцим на юге Польши. Я видел
на фотографиях груды человеческих волос, зубов, очков; видел газовые
камеры, где были безжалостно уничтожены тысячи невинных жертв.
Было лето, но птицы не пели. В воздухе витала смерть. Польский юно-
ша, наш гид, прошептал: «В этом лагере погибли мои бабушка и дедуш-
ка. Мой долг – делать все, чтобы люди знали, что здесь творилось».
Основополагающий вопрос
Три года спустя мы с женой отправились в гости к нашей подруге по
переписке, Доротее. Она жила в Восточной Германии, и сама приехать к
нам в гости не могла – это ей, разумеется, было запрещено. Снова ней-
тральная полоса, снова Берлинская стена – и снова сердце мое сжалось.
С тех пор мы приезжали в ГДР еще не раз. Однажды мы спросили До-
ротею: «Как ты считаешь, что-то меняется к лучшему?» Она ответила
кратко: «Нет», – но отчаяние в ее глазах было более чем красноречи-
вым.
Думаю, вы можете представить себе, сколько радостных слез было
пролито в ноябре 1989 года, когда Берлинская стена все-таки рухнула!
Тюремные двери распахнулись, и наши друзья вырвались на свободу!
И все же в глубине моего сердца продолжает звучать один основопо-
лагающий вопрос.
Я видел, к каким ужасным последствиям привел целую страну на-
цизм. Я видел и не менее мрачные и зловещие последствия коммунизма.
Почему стольким людям пришлось испытать столько зла?..
Общий знаменатель
С момента моей первой поездки в Польшу я стал пытаться осмыслить
марксизм и нацизм. Каким образом сформировались эти две филосо-
2
фии, послужившие обоснованием и оправданием ужасных деяний, по-
следствия которых мне довелось наблюдать? Я искал некий общий зна-
менатель.
Мы знаем, что марксизм претендовал на роль научного мировоззре-
ния. Он был основан на социально-экономической теории, которая, как
считалось, отражала подлинную историю жизни. Центром этой теории
являлась классовая борьба между владельцами средств производства
(капиталистами, или «буржуазией») и рабочим классом
(«пролетариатом»), этих средств лишенным.
Зло, согласно социалистическому мировоззрению, – это угнетение
рабочего класса буржуазией. Утверждалось, что теперь, когда Маркс
просветил человечество относительно «подлинной истории жизни», лю-
ди могут взять эту историю в собственные руки и ускорить «природу»,
стремящуюся к главной цели – мировой революции, которая очистит
мир от этого «зла» и создаст на земле социалистическую Утопию.
Сходного мировоззрения придерживался и Гитлер. Это ясно следует
из его книги Mein Kampf («Моя борьба»). Фюрер утверждал, что люди,
подобно животным и растениям, ведут постоянную борьбу за существо-
вание. Пиком истории человечества будет выживание наиболее приспо-
собленных – каковыми он считал «арийскую расу», воплощением кото-
рой для него были немцы.
И Гитлер, и Сталин с невероятной жестокостью и безжалостностью
последовательно воплощали эту «научную» логику в жизнь. Это же де-
лал и Мао Цзе Дун, тоже погубивший бесчисленные миллионы своих
соотечественников-китайцев ради воплощения утопической марксист-
ской мечты. И они сумели убедить в своей правоте миллионы других,
обычных людей, таких, как мы с вами.
Но откуда же были почерпнуты эти идеи? Какова «научная» основа
этого зла?
Особый взгляд на мир
Мировоззрение Гитлера, Маркса, Сталина, Мао не было сформулиро-
вано ни немцем, ни русским, ни китайцем; его родоначальником был
англичанин – Чарльз Дарвин.
Основы этого мировоззрения заложила книга Дарвина «О происхож-
дении видов путем естественного отбора, или сохранение наиболее бла-
гоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» (1859). Каждый из упомяну-
тых вождей применил принцип «выживания наиболее приспособлен-
ных» к собственной ситуации. Для Маркса и Сталина это была классо-
вая борьба; для Гитлера – борьба расовая. А поскольку дарвинизм свел
на нет авторитет Библии в вопросе о происхождении жизни, из него ло-
гичным образом вытекало, что не надо бояться держать ответ перед Бо-
гом за массовые убийства, совершаемые в ходе воплощения этих идей.
3
таким образом, у лидеров коммунизма и нацизма было оправдание –
дарвинизм. Если нет абсолютных стандартов добра и зла, то власть иму-
щие ни перед кем не несут ответственности. Кто сильнее, тот и прав.
По мере своего распространения и усвоения обществом дарвинист-
ское эволюционное мышление не только оказывало определяющее воз-
действие на деятелей, подобных Марксу и Гитлеру, но и становилось
«научной» парадигмой для оправдания их деяний «во благо» всего че-
ловечество.
Устрашающая мечта
В течение многих лет неоднократно побывав в ГДР, Польше, Чехо-
словакии и Венгрии, я уже привык к виду мрачных и безликих панель-
ных многоэтажных домов, из которых состоят районы на окраинах го-
родов. Недавно я побывал в Румынии и не удивился, увидев такой же
район в столице этой страны, Бухаресте, который когда-то называли
«маленьким Парижем».
Впрочем, следы разрухи и запустения были ужасны не только на ок-
раинах, но и в самом центре города. Я разговаривал с женщиной, чем
дом снесли, чтобы проложить главный проспект, ведущий к так назы-
ваемому Дворцу народа – на самом деле, это был дворец казнённого
впоследствии коммунистического диктатора Николае Чаушеску.
Я шел по этой культурной пустоши, не в силах выразить словами глу-
бину своей тоски. Я видел собственными глазами, к чему привело дар-
винистское мышление в интерпретации советского диктатора Сталина и
его последователя, румынского тирана Чаушеску, как оно сказалось на
жизни еще одного народа и еще одной страны.
Все они были неправы
В воскресный день в Бухаресте я поделился этими мыслями с группой
румын-христиан. Я, англичанин, выразил огромнейшее сожаление по
поводу того вреда, который нанес миру один из моих соотечественни-
ков.
Гитлер был неправ. Сталин был неправ. Чаушеску был неправ. Теория
Дарвина, на который все эти диктаторы строили свои деяния, оказалась
неверна. Свидетельства тому были у меня перед глазами: прискорбное
воздействие, которая она оказала на жизни каждого, с кем мне довелось
говорить. Для них это была не любопытная теория, но жуткая практика.
Однако я смог сказать им и о Том, Кто оказался прав – не только в
теории, но и на практике. Он понимал подлинную историю мира и под-
линную природу жизни, потому что Он сотворил жизнь и мир (Иоан.
1:1–3).
Я веду речь об Иисусе Христе, Боге во плоти (Иоан. 8:58). Он пришел
на землю удостоверить и исполнить обетования, данные Им ранее. И
Христос не только выполнил все, что обещал, но и даровал человечест-
4
ву надежду на то новое и прекрасное, чему еще предстоит свершиться, –
и подтвердил это Своим Воскресением из мертвых.
Не из хаоса
В то воскресенье я обратился к фрагменту из десятой главы Евангелия
от Иоанна, содержащему слова Иисуса: «Истинно, истинно говорю
вам… Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить.
Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоан.
10:1–10).
Иисус – это Слово (Иоан. 1:1), говорившее к миру с самого начала: «В
начале сотворил Бог небо и землю… И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его… И увидел Бог все, что Он соз-
дал, и вот, хорошо весьма… Так совершены небо и земля и все воинство
их» (Быт. 1:1, 27, 31, 2:1).
Мы не возникли из хаоса и не движемся по пути «выживания наибо-
лее приспособленных» к выдуманной нами же утопии. Наш путь -– от
совершенства к страданиям и смерти из-за грехопадения наших праро-
дителей, которые отвергли Бога: так же, как много лет спустя поступил
Дарвин, а вслед за ним Гитлер, Сталин, Чаушеску…
Все они были неправы в том, что касалось пути, пройденного челове-
чеством. Об этой неправоте свидетельствует крах их идеалов. О правоте
же Иисуса Христа говорят благие плоды Его жизни.
«Вожди» ошибались и в том, что касается будущего. Мечту о
«прекрасном далёко» дано исполнить не человеку, а Богу. История дви-
жется к дню Господню, к обещанным новым небесам и новой земле,
когда исчезнет смерть и безвозвратно пройдёт все старое (2 Пет. 3:10).
Все, кто любят Иисуса, ждут Брачного пира Агнца (Отк. 19); все ны-
нешние бракосочетания и празднества – лишь слабый отсвет того, гря-
дущего. Новые небеса и новая земля станут домом для всех, любящих
Христа и желающих в полноте блаженства пребывать с Ним в вечности.
Тогда будут утерты все слезы – в том числе, и слезы погибших в Освен-
циме и Бухаресте…
* * * * *
ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО
Карл Виланд
Креационисты утверждают, будто теория эволюции вызвала мораль-
ное разложение, геноцид и т. д. Наверное, это не совсем точно. В пер-
вую очередь, во всех этих бедах виновно грехопадение человека. Одна-
ко эволюционная мысль, пропитав собою все общество, неизбежно ве-
дет к росту последствий грехопадения в той или иной форме. Например,
с потерей общих представлений о морали исчезли и общие ограничите-
ли.
5
Если все мы в ответе перед библейским Богом, Который сотворил нас
(и Которому мы принадлежим), только тогда имеет смысл говорить о
моральных абсолютах: неизменных правилах неизменного Бога.
В последовательном эволюционном мировоззрении нет и быть не мо-
жет неизменных правил; есть только то, что удобно обществу или от-
дельному человеку. Нет и принципиального различия между людьми и
животными – или людьми и растениями, или людьми и минералами.
Потому-то Сталин и сравнивал, как утверждают, убийство миллиона
людей с покосом травы на лугу или вырубкой деревьев в лесу. Этот ле-
денящий кровь подход вполне согласуется с материалистическим миро-
воззрением: в мире нет ничего кроме материи, и все мы – лишь эволю-
ционировавшие скопления атомов.
Это не означает, конечно, что все эволюционисты ведут себя амораль-
но, а все креационисты – высоконравственно. Но, поскольку амораль-
ность логически согласуется с теорией эволюции и не согласуется с
христианством, эволюционное мировоззрение предлагает куда более
плодородную почву для всевозможных проявлений греха. Вот почему
ныне покойный знаменитый эволюционист Стивен Джей Гулд писал, к
примеру, что грех расизма возрос на много порядков, поскольку обосно-
ванием и оправданием ему послужила теория Дарвина. Дарвинисты –
противники расизма, включая и самого Гулда, негодующе восклицают,
что это – извращение дарвинизма. Но ведь оно логически согласуется с
исходными посылками Дарвина!..
Гулд, несмотря на свои материалистические убеждения, был все же
сотворен по образу Божьему, наделен совестью и воспитан в обществе,
основанном на иудео-христианской морали. Он мог заклеймить деяния
Гитлера как безнравственные (возможно, будучи евреем, он переживал
эту безнравственность особенно остро), но у него как у материалиста не
было рациональных оснований для такого суждения. Гитлер мог бы от-
ветить ему: «По каким стандартам я поступаю аморально? Я делаю то,
что приносит пользу моей расе в эволюционной борьбе против вашей
расы; и то, что я делаю, согласуется с моей верой в эволюцию». Если
же такие ужасные вещи творит христианин, то его деяния не согласу-
ются с верой, которую он, по его словам, исповедует.
На Нюрнбергском процессе Геринг заявил, что нацисты не сделали
ничего дурного, если судить по их собственным законам, а перед трибу-
налом предстали лишь потому, что проиграли войну. Возражая на это,
обвинитель Джексон апеллировал к некоему «всеобщему закону»; но
это имело смысл делать лишь в том случае, если существует Творец-
Законодатель!
Таким образом, если достаточно много людей разделяет дарвинист-
ское мировоззрение, можно не сомневаться, что безнравственность и
6
жестокость в этом мире будут только возрастать. Это ясно показал XX
век – век Сталина и Гитлера, Мао Цзе Дуна и Пол Пота. Конечно же,
человечество и раньше знало разнообразные зверства и несправедливые
«религиозные» войны. Однако во имя идей, вдохновленных теорией
эволюции, было убито (преимущественно собственными правительства-
ми) больше людей, чем во всех войнах, религиозных и прочих, за всю
предыдущую историю человечества.
Хроника террора, порожденного эволюционным мировоззрением
1860. КАРЛ МАРКС. «Духовный отец» коммунизма,
Маркс был ярым сторонником Дарвина и объединял свои
социальные и экономические идеи с принципами эволю-
ционизма. Маркс писал, что книга Дарвина содержит
«естественноисторическую основу для наших взглядов».
Его ученик Ленин устроил в России кровавый террор – эпо-
ху его правления часто описывают выражением «реки кро-
ви».
1918. ЛЕВ ТРОЦКИЙ. Фанатичный приверженец дарви-
низма и марксизма, коммунистический деятель Троцкий
был при этом непримиримым противником христианской
церкви. Он говорил, что «отравлен» идеями Дарвина и что
Дарвин для него – как могущественный привратник у вхо-
да в храм вселенной. Он чувствовал себя вправе достигать
политических целей любыми средствами, потому что Бо-
жьи законы не были для него преградой, а теория эволю-
ции, напротив, служила оправданием.
1930. ИОСИФ СТАЛИН. Самый страшный массовый
убийца в истории человечества учился в молодости в тиф-
лисской богословской семинарии. Один из его друзей
вспоминал потом, что Сталин (настоящая его фамилия бы-
ла Джугашвили) стал атеистом после того, как прочел Дар-
вина. В возрасте девятнадцати лет он был исключен из се-
минарии за революционную деятельность. Поняв, что тео-
рия эволюции не заключает в себе никаких оснований для
совести и морали, Сталин почувствовал, что ради достиже-
ния своих коммунистических целей волен сколько угодно
пытать и убивать.
1940. АДОЛЬФ ГИТЛЕР. Его расовая и социальная поли-
тика строилась на эволюционной идее выживания сильней-
ших, то есть, как они названы в заголовке книги Дарвина,
«наиболее благоприятствуемых пород» (или рас). Правле-
ние Гитлера привело к гибели шести миллионов евреев, а
7
также огромного числа цыган, чернокожих, умственно отсталых и дру-
гих групп людей, которых он считал неполноценными и, следовательно,
недостойными права на жизнь. Свои указы по истреблению людей Гит-
лер оправдывал эволюционной «наукой» евгеникой.
1975. ПОЛ ПОТ. Смерть камбоджийского лидера Пол Пота в 1998
году положила конец преступным деяниям одного из самых жестоких
массовых убийц. С 1975 года он возглавил движение красных кхмеров и
развязал геноцид против собственного народа, беря пример со Сталина
и печально известного Мао Цзе Дуна. Известно, что любимыми автора-
ми «председателя Мао» были Дарвин и его ученик Гексли.
* * * * *
АМЕРИКАНСКИЕ ЭВОЛЮЦИОНИСТЫ:
ПО ПРИМЕРУ ГИТЛЕРА?
Джонатан Сарфати
Об ужасах нацистской Германии хорошо известно. А вот о том, что и
у союзников были схожие программы, мало кто знает, потому что их
держали в строгом секрете. Известный журналист Эдвин Блэк (Edwin
Black) провел собственное расследование – и в книге «Война против
слабых: евгеника и американская компания по созданию расы гос-
под» (“War Against the Weak: Eugenics and America’s Campaign to Create
a Master Race”) подробно и доказательно, с публикацией документов,
поведал о широкомасштабной американской программе по селекции и
насильственной стерилизации.1
Евгеника – это применение принципов теории эволюции для выведе-
ния новой, «лучшей» человеческой расы. Основоположником евгеники
стал Френсис Гальтон, родственник Дарвина (1822–1911). В США идеи
Гальтона подхватил Чарльз Дэвенпорт (1866–1944), основавший в 1910
году архив евгеники, который возглавил Гарри Лафлин (1880–1943),
правая рука Дэвенпорта.
Постепенно евгеника получила поддержку таких известных персон и
организаций, как президент Вудро Вильсон, Фонд Рокфеллера, Марга-
рет Сангер (основательница организации «Планирование семьи», высту-
павшей в защиту абортов), юрист, член Верховного суда США Оливер
Уэнделл Холмс, Институт Карнеги, железнодорожный магнат Эдвард
Генри Гарриман. В главном учебнике по евгенике, Hunter’s Civic Biology,
открыто излагалась идея расового превосходства. Это был тот са-
мый учебник, право преподавать по которому отстаивал так называе-
мый «Американский союз защиты гражданских свобод» на бесславном
процессе Скоупса в 1925 году!
Шокирующими результатами программы по евгенике стали законы
двадцати семи штатов против так называемых «смешанных» браков,
Raymond Hall. Darwin’s Impact:The bloodstained legacy of evolution
Creation 27(2)March-May 2005 pp. 46-49 http://www.AnswerslnGenesis.org Перевод А. Мусиной
Христианский научно-апологетический центр, 2005. Буклет № 120
95011 Симферополь – 11, “Момент Творения”
http://www.creation.crimea.com
программы по селекции людей, насильственная стерилизация более
60000 граждан США и даже эвтаназия! Евгенику разрешил даже Вер-
ховный суд США, который когда-то объявил, что рабы – не люди, а сей-
час отказывает в праве считаться людьми эмбрионам человека.
Идеи и финансирование американских специалистов по евгенике сти-
мулировали аналогичные исследования в Германии. Кульминацией этих
работ стали чудовищные эксперименты Йозефа Менгеле на узниках фа-
шистского концлагеря Освенцим. Правда, здесь Блэк преувеличивает
влияние американской евгеники на евгенику фашистскую, поскольку не
видит их «общего предка» – а именно, дарвиновской теории эволюции.
Немецкие дарвинисты, начиная с одиозной фигуры Эрнста Геккеля, из-
вестного своими подделками изображений эмбрионов,2 яростно высту-
пали против иудео-христианской этики святости человеческой жизни.
Они подменили ее моральным релятивизмом (столь популярным у ны-
нешних либералов), сделав исключение лишь для одного «абсолюта» –
эволюционистского принципа выживания наиболее приспособленных.
Это подробно и доказательно изложено в книге From Darwin to Hitler:
Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany («От Дарвина до
Гитлера: эволюционная этика, евгеника и расизм в Германии»), напи-
санной Ричардом Вейкартом (Richard Weikart) – профессором современ-
ной истории Европы из Университете штата Калифорнии в Станислау-
се.
И хотя евгеника дискредитирована ужасами Холокоста, Блэк предос-
терегает, что она возродилась под новыми именами – «генетика челове-
ка» и «генетическое консультирование» – и что идеи ее по-прежнему
широко распространены.
Однако Блэк по политическим убеждениям – либерал, и поэтому он, к
сожалению, не понимает, что та же псевдонаука (теория эволюции), ко-
торая породила и американскую, и немецкую евгенику, глубоко укоре-
нена в современных средствах массовой информации и системе образо-
вания.
Ссылки
1. Four Walls Eight Windows, New York / London, 2003.
2. See
3. Palgrave Macmillan, New York, 2004.

Raymond Hall. Darwin’s Impact:The bloodstained legacy of evolution
Creation 27(2)March-May 2005 pp. 46-49 http://www.AnswerslnGenesis.org Перевод А. Мусиной
Христианский научно-апологетический центр, 2005. Буклет № 120
95011 Симферополь – 11, “Момент Творения”
http://www.creation.crimea.com
**************************************

Ar egzistuoja visatos Kūrėjas?
Jonas Grigas
Vilniaus universiteto profesorius emeritas
Milijonai tiki, kad jis egzistuoja. Nedaugelis turi įrodymų. Kunigai per mišias kartoja: „Garbinkime Dievą, visatos Kūrėją“. Ar gali jo buvimas būti įrodytas mokslo metodais? Ar galime tikrai žinoti, kad Kūrėjas sukūrė visatą ir gyvybę Žemėje, įskaitant žmogų? Ar gali būti atsakymai paremti tikėjimu? Mokslas teigia, kad visata išsivystė dėl visiškai natūralių procesų. Juos mokslas ir tiria bei aiškina. Panagrinėkime sąžiningai šiuos klausimus ir palikime skaitytojams daryti išvadas.
Tūkstančius metų žmonės svarstė Dievo buvimą. Dauguma yra įsitikinę, kad to negalima įrodyti. Spėjama, kad tinkamas atsakymas yra filosofinis ir metafizinis. Kiti yra agnostikai, teigiantys, kad jie nežino, ar Dievas yra. Tie, kurie tiki Dievo buvimu, dažnai tiki pasyviai, dažniausiai todėl, kad jie taip buvo išmokyti vaikystėje. O kitiems tai visai nerūpi. Skeptikai mano, kad Dievo nėra. Šie žmonės sudaro specialią grupę, apie kuriuos Biblijoje pasakyta: “Kvailys pasakė savo širdyje: nėra Dievo“ (Ps. 14:1.). Kodėl skeptikai vadinami kvailiais? Ar galime Kūrėjo buvimą priimti tik tikėjimu? Juk dabar mokslas gali tiek daug įrodyti. Bet mokslas neatsako į klausimus “kodėl”, į juos stengiasi atsakyti religija. Mokslas stengiasi atsakyti tik į klausimus “kaip”. Tad paieškokime tų atsakymų “kaip” ir Kūrėjo įrodymo biologijoje, astronomijoje, chemijoje ir matematikoje.
Svarbiausias klausimas, susijęs su Kūrėjo buvimu, yra: ar gyvybė Žemėje egzistuoja dėl aklo atsitiktinumo evoliucijos eigoje ar sukurta Kūrėjo. Dauguma žmonių tiki evoliucija, kiti tiki Kūrėju. Vieni mano, kad daugiau tikėjimo yra tikėti evoliucijos hipoteze nei Kūrėju. Tikėjimas yra labai svarbus krikščionims. Be tikėjimo negalima patikti Dievui. Kas ateina pas jį, juo privalo tikėti. Gilus tikėjimas Dievu, kuris atlygina visiems uoliai jo ieškantiems, reikalauja jo buvimo įrodymų. Tik gavus įrodymų, atsiranda tikėjimas ir visiškas pasitikėjimas. Jei nesate tikras Dievo buvimu, jei įrodymai kelia abejonių, jūsų tikėjimas silpnas ir gali visai išnykti.
Apaštalas Paulius rašė, kad „mes turime tik vieną Dievą, Tėvą, iš kurio yra visa, bet ne visi turi tokį pažinimą.” (I Kor. 8:5-7). Tačiau pasaulio religijos sukūrė daug medinių, akmeninių, bronzinių ir kitokių dievų. Kiti egzistuoja tik žmonių mintyse. Senovės graikai garbino 30 000 dievų, o šiuolaikiniai induizmo sekėjai garbina 5 milijonus dievų! Tai nebūtinai neišmanymas ir painiava! Visatos Kūrėjas parodė kelią, kaip išvengti šios painiavos. Ką apie tai sako mokslas?
Pasiremkime faktais. Prielaidomis ir prietaringais mitais arba tradicijomis, paremtomis neišmanymu, nesiremkime. Pamąstykime racionaliai. Priimkime tai, kas gali būti įrodyta.
Tobuliausias laikrodis
Visi turime laikrodžius. Vieni yra tikslesni, kiti ne tokie tikslūs. Kai jūs pastebite, kad laikrodis rodo netiksliai, jį pakoreguojate pagal tikslesnį laikrodį ar laiko etaloną. Iki 1967 m. astronomai stebėjo Žemės judėjimą dangaus kūnų atžvilgiu ir matavo laiką. Tai buvo visatos Kūrėjo laikrodis! Jis sukūrė dangaus kūnų judėjimą ir žmonija išmoko naudotis jo nuostabiu tikslumu. Mano vaikystėje ant sienos kabojo švytuoklinis laikrodis, kurio švytuoklė padarydavo vieną periodą per sekundę. Jis nebuvo tikslus. Vėliau kvarciniai laikrodžiai skaičiavo pjezoelektrinio kvarco virpesių dažnį. 1967 m. mokslininkai sukūrė atominį laiko etaloną, kuriuo tapo cezio atomų virpesių dažnis – 9 192 631 770 virpesių per sekundę. Jo paklaida yra viena sekundė per30 milijonų metų. Panašus yra ir kitų atomų virpesių dažnių tikslumas.
Mokslininkai sukūrė dar tikslesnį optinį laikrodį, matuodami laiką šviesa. Šie laikrodžiai naudoja gyvsidabrio jonų optinių virpesių dažnį. Optinių virpesių dažnis yra milijonas milijardų (1 000 000 000 000 000) virpesių per sekundę. Atšaldę gyvsidabrio jonus lazeriu ir matuodami šį virpesių dažnį mokslininkai įkinkė Kūrėjo tikslumą geresniam laiko matavimui. Optinių laikrodžių paklaida yraviena sekundė per30 milijardų metų! Jų virpesių dažnis niekada nekinta. Kas ir kaip sukūrė tokį atomų ir jonų virpesių tikslumą ir patikimumą? Ar jis atsitiktinis? Reikėjo ilgo laiko ir didžiausių pastangų laikrodininkams sukurti laikrodžius. Kaip galima patikėti, kad dangaus bei atominiai ir optiniai laikrodžiai atsirado atsitiktinai? Žmonės tik išmoko naudotis tuo, ką Kūrėjas sukūrė.
Termodinamikos dėsniai
Ar visatos medžiaga egzistavo visada? Ar ji atsirado kažkokiu laiko momentu? Atsakymas į antrąjį klausimą yra taip. Ar turime tam įrodymų?
Pirmasis termodinamikos dėsnis teigia, kad medžiaga ir energija iš nieko neatsiranda ir niekur neišnyksta. Visatos atsiradimas iš nieko pažeistų seniai mokslo bendruomenės pripažintą pirmąjį termodinamikos dėsnį, kurį dabar kai kas norėtų ignoruoti. Gal Visata, jos medžiaga ir energija yra Kūrėjo darbas?
1898 m. Marijai Kiuri (Curie) atradus radioaktyvųjį radį paaiškėjo, kad radioaktyvieji elementai spinduliuoja didelės energijos kvantus. Urano atominis svoris yra 238. Jam skylant atsiranda trys helio atomai, kurių atominis svoris yra 4. Naujo 226 atominio svorio uranas tampa radžiu. Radis vėl spinduliuoja energijos kvantus ir gamina naujus atomus, kol po 1 590 metų virsta švinu. Kas iš to seka? Kažkada buvo laikas, kai uranas neegzistavo, nes jis tik skyla. Jis nėra stabilus, kaip kad švinas ar kiti elementai. Reiškia buvo laiko momentas, kai radioaktyvūs elementai uranas, radis, toris, radonas, polonis ir kiti atsirado. Jie neegzistavo visada, reiškia medžiaga neegzistavo visada, neevoliucionavo, ji kažkokiu laiko momentu atsirado. Niekas negali iš nieko lėtai atsirasti! Medžiaga, įskaitant radioaktyvius elementus, negalėjo savaime atsirasti. Padarykite ką nors iš nieko. Elementai atsiranda žvaigždėse vykstant branduolinėms reakcijoms. Bet kodėl? Egzistuojančios realybės atsiradimui reikėjo Kūrėjo.
Vienas svarbiausių fizikos dėsnių – antrasis termodinamikos dėsnis – teigia, kad visi natūralūs procesai gamtoje vyksta didėjant netvarkai arba entropijai. Pavyzdžiui, įlašinus rašalo į stiklinę vandens, rašalo molekulės nelieka tvarkingai išsidėstę laše, bet išsisklaido. Pasikvėpinus kvepalais molekulės nelieka visam laikui tvarkingai prikibusios, bet išsisklaido į aplinką. Išsisklaidžius joms netvarka padidėja. Mikropasaulyje tvarką palaiko elektromagnetinės ir kitos sąveikos jėgos, visuomenėje – policija, kariuomenė, saugumas ir kitos prievartos institucijos.
Taikant šį dėsnį visatai, joje taipogi turėtų didėti netvarka arba entropija, priešingai, nei seka iš evoliucijos teorijos – vis tobulesnės struktūros, tobulesni gyvūnai. Anot Č. Darvino (Charles Darwin) pasekėjo Aldous Huxley, evoliucija reiškia nuolatinį tvarkos, organizacijos, kompleksiškumo didėjimą. Tai prieštarauja antrajam termodinamikos dėsniui. Kadangi visata plėsdamasi pastoviai išsenka, antrasis termodinamikos dėsnis kelia klausimą: kas ją užsuko? Gal Kūrėjas?
Evoliucijos teorija pilna prieštaravimų. Ji stengiasi paaiškinti augalų, gyvūnų ir žmogaus kilmę iš paprastesnių gyvybės formų iki pat viršūnės – žmogaus. Vienas iš argumentų yra tai, kad žmonės 99 proc. chemiškai yra panašūs į beždžiones, o kraujo tyrimai rodo, kad šimpanzės yra artimiausi žmogaus giminaičiai. Tačiau pagal pieno chemiją artimiausi žmogaus giminaičiai yra asilai. O pagal cholesterolio kiekį artimiausi žmogaus giminaičiai yra gyvatės.
Gyvybės sudėtingumas
Ar esate matę tvarkingus sprogimus? Dr. B.G. Ranganathan rašo, “…atsitiktinė gyvybės kilmė yra panaši į didžiausio žodyno atsiradimą iš atsitiktinai sumestų raidžių spaustuvėje”. Ir tai nekalbant apie tokias sudėtingas gyvybės formas, kaip didieji gyvūnai ar žmogus. Kitas mokslininkas, Kembridžo universiteto profesorius seras Fred Hoyle pasakė: “Tikimybė, kad gyvybė savaime atsirado yra palyginama su tikimybe, kad viską šluojantis tornado galėtų surinkti vieną moderniausių Boeing 747 lėktuvų iš aplink išmėtytų dalių”.
Pažiūrėkime į paprasčiausius pelių spąstus. Kokią jų dalį galėtume išmesti, kad spąstai toliau veiktų? Nei vienos! Nors tai labai paprastas mechanizmas. Bet kadangi spąstų negalime padaryti dar paprastesnių, jie atitinka minimalaus sudėtingumo sąlygą. Gyvų organizmų taipogi negalima padaryti paprastesnių, kad jie išgyventų, nes ir jie atitinka minimalaus sudėtingumo sąlygą. Pašalinus bet kokią jų dalį organizmas nustoja normaliai funkcionavęs. Minimalaus sudėtingumo sistemų negalima sukurti palaipsniui jas modifikuojant iš paprastesnių į vis sudėtingesnes. Jos turi egzistuoti tokios, kokios yra — arba visai neegzistuoti! Atėmus bet kurią dalį jos nustoja gyvuoti. Ką tai rodo?
Čarlzas Darvinas knygoje Rūšių kilmė pastebėjo didelę problemą: “Jeigu būtų galima įrodyti, kad bet kuris sudėtingas organas negalėjo išsivystyti dėl daugkartinių palaipsnių modifikacijų, mano teorija visiškai sugriūtų“. Gamtoje yra daug biocheminių sistemų, kurių negalima supaprastinti. Jos kartais vadinamos molekulinėmis mašinomis ir jų, kaip ir automobilio variklio, negalima supaparstinti, kad jos veiktų toliau.
Biologinėse struktūrose baltymai yra molekulinių mašinų sudedamoji dalis. Kaip tinkamai sujungti laidai, varžtai ir visi elektronikos elementai yra televizoriaus sudėtinės dalys, taip baltymai tinkamai veikia, kai visos gyvojo organizmo sudėtinės dalys tinkamai sujungtos. Įsigilinus į jų veiklą matome ne tik gilų, bet taipogi minimalų sudėtingumą molekuliniame lygmenyje. Organizmai yra visi sudėtingi — kai kurie nuostabiai. Ir jų negalima supaprastinti. Jie turėjo atsirasti tokie, kokie jie yra, nes jie negalėjo išsivystyti palaipsniui iki dabartinio lygio. Turime pagarbiai žiūrėti į jų Kūrėją, kuris tą sudėtingumą sukūrė.
Amino rūgštys, baltymai ir DNR
Padarykime ekskursą į biologijos pasaulį ir pažvelkime giliau į gyvų organizmų ląsteles. Pamatysime tokio rafinuoto dizaino, sudėtingumo ir tarpusavio priklausomumo pasaulį, kurį sunku įsivaizduoti.
Amino rūgštys susijungę tarpusavyje sudaro baltymų grandines. Tačiau tik tam tikru būdu amino rūgštys susijungę sudaro veikiančius baltymus, kaip tik tam tikru būdu sudėtos raidės sudarom sakinius. Savaime amino rūgštys dar nėra baltymai, kaip savaime raidės dar nėra poezija. Abiem atvejais sudedamųjų dalių tinkama seka apsprendžia funkciją arba jos nebuvimą. Šios ypatingos baltymų ir DNR sekos nustatymą yra sunkiausia paaiškinti evoliucijos teorijai.
Baltymai privalo atlikti savo vaidmenį tam tikra tvarka, kad sukeltų tam tikras chemines reakcijas arba sukurtų tam tikras struktūras ląstelių viduje. Šis veiksmas vadinamas specifiškumu. Dėl šio specifiškumo baltymai negali pakeisti vienas kito. Jie skirti skirtingiems tikslams, kaip ir kirvis, grąžtas, plaktukas ar atsuktuvas.
Kaip galėjo atsitiktinai atsirasti DNR? DNR sudėtingumas ir molekulės painumas, sujungtas su stulbinančiu kiekiu joje chemiškai užkoduotos informacijos neabejotinai kalba apie faktą, kad ši supermolekulė negalėjo atsirasti dėl aklo atsitiktinumo. Gyvybės kodas negalėjo atsirasti atsitiktinai. Kodas yra proto darbas. Net protingiausi šuo ar šimpanzė negalėtų sukurti gyvybės kodo. Tuo daugiau jis negalėjo atsirasti atsitiktinai. Lygiai kaip negalėtų pianino klavišais bėgiojanti pelė pagroti M.K. Čiurlionio Miško simfonijos. Kodai neatsiranda iš chaoso. Kuo daugiau statistiškai reiškinys yra neįtikėtinas, tuo mažiau galime tikėti, kad jis įvyko atsitiktinai. Jam alternatyva yra Kūrėjas. Vienoje ląstelėje užkoduotos informacijos kiekis yra trilijonas bitų. Jis prilygtų daugiau nei dešimties milijonų knygų tomų raidžių skaičiui. Kas jas suskaičiuotų? O kas jas tinkamai sudėliotų? O mūsų kiekvienoje ląstelėje tie bitai tinkamai sudėlioti. Kaip ir kas juos tiksliai sudėliojo?
Japonų ir vokiečių mokslininkai, tyrinėdami vieno enzimo kristalinę struktūrą, atrado mažiausią gamtos mašiną – mažytį variklį gyvose ląstelėse, kurio dydis yra (10 nm x 10 nm x 8 nm) (nm yra nanometras arba milijardinė metro dalis). Variklis sukasi nuo 0,5 iki 4 apsisukimų per sekundę greičiu. Šis variklis yra žinomas ne tik kaip mažiausias, bet jis yra mažiausias, kuris gali veikti pagal fizikos ir chemijos dėsnius. Vokiečių mokslininkai neseniai atrado didžiausią molekulę organizme, susidedančią iš milijono protonų ir neutronų. Kaip tokie varikliai ir tokios molekulės galėjo atsirasti savaime?
DNR tyrimai parodė, kad žmonijos protėvis Adomas, arba M91, galėjo gyventi maždaug prieš 60 tūkst. metų Afrikoje. Ten, galbūt apie Kalėdas, gimė vienas kūdikėlis. Nežinia koks buvo jo vardas, bet ateities kartos tikriausiai jį vadins Adomu M91. M91 – tai genetinis žymeklis, esantis vyriškoje Y-chromosomoje. Kaip žinia, tėvas sūnui perduoda identišką Y-chromosomą, kurią gavo iš savo tėvo. Taigi, visi maždaug 3 milijardai šiuo metu pasaulyje gyvenančių vyrų nešioja beveik tą pačią M91 Y-chromosomą, tik šiek tiek pakeistą mutacijų per 2 tūkstančius nuo to laiko gyvenusių žmonijos kartų. Pakartojus žodį „pro“ du tūkstančius kartų ir pridėjus žodį „senelis“, gausime apytikslį kiekvieno iš mūsų ryšį su Adomu, kuris gyveno galbūt kažkur Tanzanijoje ir buvo visos žmonijos protėvis.
Bet iš kur ir kaip Žemėje atsirado gyvybė ir visos žmonijos protėvis Adomas? Biblija teigia, kad Dievas viską sukūrė. Ar tai tiesa, ar jis savaime atsirado? Kaip ir uranas 238 kažkokiu momentu turėjo atsirasti, didysis gyvybės modelis yra toks, kad gyvybė galėjo atsirasti tik iš anksčiau buvusios gyvybės. Tai yra biogenezės dėsnis. Tiriant smulkius organizmus, tokius kaip pirmuonys ir bakterijos, pastebima, kad gyvybė atsiranda iš gyvybės. Yra daugybė gyvybės rūšių, bet kiekviena vėl ir vėl atgamina tik tą pačią rūšį.
Gyvybė negali atsirasti iš negyvosios gamtos. Evoliucijos teorijos sekėjai mano, kad iš negyvosios gamtos tam tikromis sąlygomis miglotoje tolimoje praeityje spontaniškai gimė primityvios gyvybės formos. Bet tai sukelia dideles problemas, siekiant paaiškinti ląstelių sudėtingumą.
Ląstelės gali atsirasti tik iš anksčiau buvusių ląstelių. Nes net paprasčiausios ląstelės yra ypač sudėtingos. Paprasčiausias organizmas, sugebantis gyventi nepriklausomą gyvenimą, yra bakterijų ląstelė, sumažinto sudėtingumo šedevras, prieš kurį erdvėlaivis atrodo visiškai nešiuolaikinis. Ląstelei reikia visų pagrindinių dalių su jų įvairiomis funkcijomis išgyvenimui. Todėl jeigu ląstelė išsivystė, tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje turėjo atsirasti milijardai ją sudarančių dalių pagal tikslią tvarką. Kaip tai įmanoma be Kūrėjo?
Nepaprastas žmogaus protas
Pažiūrėkime, kaip veikia gamta aplink mus — Žemėje ir visatoje. Dešimtys milijardų galaktikų, kiekvienoje dar daugiau žvaigždžių ir planetų apie jas. Kiekviena yra stebuklas. Milijonai augalų rūšių žemėje – įvairių spalvų, dydžio, pavidalo, grožio ir gyvenimo trukmės. Jų spindesys negali nežavėti pastabaus žmogaus! Daugelį jie daugiau keri nei žvaigždės danguje.
Visos tos augalų rūšys yra tobulai pritaikytos žmonių ir gyvūnų maistui. Jos taip sukurtos, kad turėtų reikiamą kiekį įvairių elementų, reikalingų gyvybės formų palaikymui. Kai tik žmogus bando pagerinti maistą, jis jį teršia, griauna, atima gyvybingumą, nuodija, genetiškai modifikuoja, arba kitokiu būdu keičia jį į kažkokį menkiavertiškesnį už tą, nuo kurio pradėjo. Jei žmonija paliktų maistą, koks jis buvo, ir valgytų tai, ką Kūrėjas sukūrė, išnyktų daugelis ligų ir su maistu susijusių visokiausių negalių. Kas yra protingesnis? Kūrėjas, sukūręs tobulą maistą, ar žmogus, kuris jį teršia visokiais priedais?
Pagalvokime apie milijoną skirtingų gyvūnų rūšių ir dar apie keletą milijonų vabzdžių. Jie yra gyvi ir dar daugiau stebuklingi ir žavūs už augalų pasaulį. Jų spalvos, dydžio, grožio ir gyvenimo trukmės įvairovė palyginama su augalų įvairove. Kas iš to seka? Kokie žavūs, stebuklingi, gražūs ir nuostabūs bebūtų minėti augalai ir gyvūnai, nieko nėra nuostabesnio už žmogaus protą. Jis neabejotinai yra visų gyvų organizmų absoliuti viršūnė.
Dabar pamąstykime, ką žmonės gali padaryti. Jie gali pastatyti namus, sukurti telefonus, kompiuterius, traukinius, automobilius, lėktuvus, raketas ir kosminius laivus, atomines elektrines ir daugelį kitų be galo sudėtingų ir naudingų įrenginių. Tačiau šis kūrybinis genialumas turi ribas. Joks žmogus negali sukurti žmoniškojo proto. Viskas, ką žmogus sukuria, yra prastesnis už protą: Tai kas sukūrė žmogų ir jo protą? Ar galima patikėti, kad kažkokia akla jėga, mažiau protinga už jus arba visai neprotinga, atsitiktinai sukūrė jūsų protą? Juk jūs negalite sukurti nieko sudėtingesnio už protą. Todėl tik didesnis protas galėjo sukurti jūsų protą. Kaip jūsų ypatingos proto, supratimo, logikos, minties, valios ir sumanumo galios tapo paprasčiausios nebylios sėkmės produktas?
Didelis žingsnis pirmyn
Prisiminkime visatą ir jos sudedamąsias dalis — galaktikas, žvaigždes, planetas, augalus, gyvūnus, žmogų ir jo protą. Įsivaizduokime, kad turime galią sukurti ką norime. Ar manote, kad galėtumėte pats sukurti visą šį grožį, didybę, dizainą, matmenis, tikslumą ir didingumą be niekieno pagalbos? Turėkite omenyje, kad jūs neturėtume pavyzdžio, kurį galėtute kopijuoti. Jūs turėtumėte viską pats ar pati sukurti.
Ar galėtute sukurti maždaug trilijoną galaktikų, kiekviena iš jų susidedančių maždaug iš 100 milijardų žvaigždžių? Ar galėtute sukurti šviesą ir priversti ją sklisti 300 000 kilometrų per sekundę greičiu? Ar sukurtume garsą ir priverstume jį sklisti daugiau nei 1000 kilometrų per valandą greičiu? Ar galėtute sukurti atomus ir juos sudarančias daleles – neutronus, protonus, kvarkus? Ar manote, kad turite galimybes sujungti įvairiausius atomus į sudėtingas molekules, kad jos atliktų miriadus be galo sudėtingų tikslų?
Ar galėtute sukurti milijonus augalų — daugelis iš kurių yra visiškai priklausomi vieni nuo kitų? Ar galėtute sukurti keletą milijonų gyvūnų ir vabzdžių, kurie yra ne tik tobulai priklausomi vieni nuo kitų, bet taipogi priklausomi nuo visos augmenijos pasaulio? Ar galėtute tobulai aprūpinti augaliją ir gyvūniją maistu taip, kad jie jo nepritrūktų visą jų gyvenimo laiką? Panašiai galima būtų tęsti ir tęsti. Kaip jūs nenorite būti įžeistas tikėjimu, kad jūsų protas yra tik nebylios sėkmės produktas, neįžeiskite Kūrėjo manydami, kad visata ir jos sudedamosios dalys galėjo atsirasti savaime! Protas ir logika sako, kad visai šiai visatos didybei ir gyvybės joje sudėtingumui su jos viršūne – žmogaus protu reikėjo Kūrėjo!
Iškasenų tyrimo spraga
Evoliucijos hipotezės šalininkai dažniausiai remiasi iškasenų tyrimo įrodymais. Bet ar tokie įrodymai egzistuoja? Ar kaulai ir kiti milijonų metų artefaktai suteikia įtikinamus įrodymus, kad žmogus išsivystė iš primityvių organizmų? Mums reikia mokslinių faktų ir įrodymų, o ne hipotezių ar teorijų, kurios reikalauja tikėjimo jomis. Nėra nei vienos tarpinės fosilijos, kuri tarnautų stipriu žmogus išsivystymo iš primityvių organizmų argumentu.
1920 m. Vakarų Nebraskoje (JAV) buvo rastas dantis ir mokslininkai tai palaikė Nebraskos žmogaus evoliucijos įrodymu. Evoliucionistai džiūgavo. Bet atsitiko juokingas dalykas. Po penkių metų kažkas paklausė fermerio nuomonės apie radinį. Fermeris pasakė, kad tai kiaulės dantis. Tolesnės paieškos patvirtino, kad dantis ir kiti kaulai buvo laukinių kiaulių.
Dažnai kaulus ar jų fragmentus evoliucionistai linkę priskirti trūkstamoms grandims. Rafinuoti dailininkai iš jų sukuria gyvūnų vaizdus, kurie tarsi iliustruoja evoliuciją. Yra buvę, kai atrastų žmonių kaukolės vėliau pasirodė esančios asilo, babuino ar kitokia apgaulė. Penkių milijonų metų senumo kaulo dalis, kuri buvo laikyta žmogaus kaklo kaulu, pasirodė esanti delfino šonkaulio dalimi. Antropologai taip nori rasti žmogaus kaulų, kad dažnai bet kokį kaulą stengiasi priskirti žmogui. Faktiškai evoliucija tapo tam tikra prasme moksline religija. Suakmenėjusiose gyvūnų iškasenose nerasta jokių pereinamųjų formų iš primityvių gyvūnų prie žmogaus. Nors evoliucionistai mano, kad reikėjo 50 milijonų metų iš žuvų išsivystyti amfibijoms, tiesa yra tokia, kad nėra pereinamųjų iškasenų formų, kurios tai patvirtintų. Nėra rastų gyvūnų, kurie patvirtintų nepilną peleką, nepilną koją ar nepilnai išsivysčiusius smegenis, akis ir kitus organus arba kitas kūno dalis.
Pats evoliucijos hipotezės tėvas Č. Darvinas knygoje Rūšių kilmė rašo: “Jei vienos gyvūnų rūšys kilo iš kitų dėl nepastebimai mažos kaitos, kodėl mes visur nematome jų nesuskaičiuojamų pereinamųjų formų? Kodėl visa gamta nėra maišatis vietoje esamų gerai apibūdintų rūšių?”
Vienas pasaulio antropologų dr. Leakey sako, kad įžymusis Lucy skeletas yra toks nepilnas, kad dauguma jo yra „vaizduotė sukurta iš gipso.” Anot jo, negalima daryti jokios išvados, kokios ji buvo rūšies, nors ji priskiriama nuo 3,5 iki 4 milijonų metų senumo žmogaus pirmtaku. Sumaišyti su nepagrįstomis prielaidomis, iliustracijos suteikia tikėtinumą per sensacijų vaikymąsi ir gebėjimą jas parduoti.
Nėra pereinamojo ryšio nuo augalų iki gyvūnų, nuo roplių iki paukščių ir žinduolių ir t.t. Iškasenų tyrimai rodo, kad žinduoliai atsirado staigiai. Tai paneigė mikroevoliuciją. Tada evoliucionistai nusprendė, kad iškasenos galėtų liudyti makroevoliuciją. Ši absurdiška idėja reikštų, kad ropliai staiga pradėtų dėti kiaušinius, iš kurių prasikaltų paukščiai.
Tiek daug žmonių nori tikėti absurdiškomis idėjomis, kadangi jiems buvo sakoma, jog evoliucija yra faktas ir jis negali būti klaidingas, jei visi juo tiki. Tačiau tai, kad gyvūnija yra prisitaikiusi prie aplinkos geriau paaiškina faktą, kad ji yra sukurta tai aplinkai nei kad jie išsivystė joje.
Nuostabi žmogaus akis
Ji yra įspūdingai sudėtinga ir yra ypač įkvepiantis liudijimas Kūrėjo proto. Dr. David N. Menton rašo: “Nuostabiausia akies dalis yra tinklainė. Šis šviesai jautrus sluoksnis akies obuolio užpakalinėje dalyje yra labai plonas ir žymiai jautresnis plačiam šviesos spektrui už bet kokią žmogaus sukurtą plėvelę. Jautriausios žmogaus sukurtos fotografinės plėvelės šviesos diapazonas yra 1000 prie vieno. O žmogaus akies tinklainės dinaminis šviesos diapazonas yra 10 milijardų prie vieno, arba 10 milijonų kartų didesnis ir ji gali tamsoje pajusti pavienius šviesos fotonus! Dienos šviesoje tinklainė išblunka ir apsisaugo nuo perkrovos.
Tinklainės šviesiai jautrios ląstelės yra tarsi ypatingai sudėtingi didelio jautrio stiprintuvai. Yra daugiau nei 10 milijonų tokių ląstelių tinklainėje, kurių tankis yra 200 000 viename milimetre. Šios fotoreceptorių ląstelės pasižymi labai dideliu metabolizmo greičiu ir privalo visiškai save pakeisti kas 7 dienos! Kai žiūrite į labai ryškią šviesą, ląstelės labai greitai sudega, bet dažniausiai taipogi greitai pakeičiamos kitomis. Kadangi tinklainė yra plonesnė už matomosios šviesos bangos ilgį, ji yra visiškai skaidri. Kiekviena iš šių fotoreceptorių ląstelių  yra sudėtingesnė už moderniausią kompiuterį.
Evoliucijonistas dr. Ernest Mayer pastebėjo: “Didelę įtampą sukelia žmonių patiklumas manyti, kad puikiai suderinti organai, tokie kaip akys ar paukščių plunksnos galėjo ištobulėti dėl atsitiktinių mutacijų.” Net Darvinas yra pasakęs, kad jau mintis apie akies sudėtingumą sukelia jam šiurpulį. Darvinas tai pasakė ir dėl dar vienos priežasties. Dabar yra įvertinta, kad akies tinklainė kiekvieną sekundę atlieka 10 milijardų skaičiavimų prieš suformuodama smegenyse vaizdą! Tai palyginama su kompiuterio darbu. Norint modeliuoti 10 milisekundžių visą informacijos iš tinklainės apdorojimą net vienoje nervų ląstelėje reiktų vienu metu šimtą kartų išspręsti apie 500 netiesinių diferencialinių lygčių ir geriausiu superkompiuteriu tai truktų keletą minučių. Turint omenyje, kad yra daugiau nei 10 milijonų sudėtingai sąveikaujančių tarpusavyje tokių ląstelių tinklainėje, superkompiuteriui reiktų šimto metų sukurti vaizdą, kurį akis sukuria daugelį kartų kiekvieną sekundę. Žinoma, akis nėra tobula. Paklauskite tų, kurie kenčia nuo katarakto, dėmės degeneracijos ir kitų regėjimo sutrikimų apie akies tobulumą. Didis vokiečių mokslininkas Hermann Helmholtz pastebėjo, kad jeigu jam amatininkas būtų padaręs tokią netobulą akį, jis būtų gražinęs ją atgal. Vis tik kaip galėjo žmogaus akis savaime išsivystyti be Kūrėjo?
Paslaptingoji biologija
Panagrinėkime kai kuriuos biologinius pavyzdžius. Australijoje gyvena ypatinga termitų rūšis. Jie skiriasi nuo kitų tuo, kad yra keturios būtybės vienoje ir kiekvienos egzistavimas priklauso nuo kitų trijų. Negali būti vieno be trijų kitų. Šį kuriozą sukelia mikroorganizmas termitų žarnyne, vadinamas Mixotricha Paradoxa. Yra trys visiškai skirtingi gemalai, kurie nusprendė gyventi kartu bendruomenėje, būti tarpusavyje priklausomais. Jie tarsi sukūrė komitetą ir nusprendė dirbti kartu. Tai ypatingos kūrybos atvejis. Jie neišsivystė atskirai ir nesusituokė, prisiekę amžiną meilę ir tarpusavio priklausomybę.
O kas nežino meilių koalų meškiukų, kurie maitinasi eukalipto medžių lapais. Koalos gyvena vienintelėje šalyje – Australijoje. Koalos nieko kito nevalgo, išskyrus eukalipto lapus ir visą savo gyvenimą praleidžia vienoje giraitėje. Jos niekada negeria vandens, bet organizmui reikiamą drėgmę ištraukia iš eukalipto lapų.
Koalos taipogi savo skrandyje turi ypatingus mikroorganizmus, būtinus išardymui eukalipto lapuose esančių elementų, kurie yra nuodingi visiems kitiems gyvūnams. Šiuos nuodus koalos paverčia vitaminais. Kaip koalos išsivystė, jei jos nebuvo sukurtos su šiais mikroorganizmais jų skrandyje? Be jų jie nuo eukalipto lapų būtų išmirę. Tačiau jų virškinimo sistema yra tokia ypatinga, kad gali gyventi tik misdami eukalipto lapais. Gamtininkai mano, kad koalos turi pažangiausią virškinimo sistemą žemėje. Jų mažas 5 proc. baltymų suvartojimas su taninais ir toksinais nužudytų kitus gyvūnus. Evoliucionistai sako, kad koaloms pasisekė, jog tinkami mikroorganizmai tinkamu laiku įėjo į jų virškinimo sistemą ir sukūrė geriausią eukalipto lapų skonį. Tai tik patvirtina koalų Kūrėją.
Dabar pažiūrėkime, kaip galėjo išsivystyti iki dabartinės būsenos banginiai ir delfinai. Šie žinduoliai gimdo gyvus vaikus ir kvėpuoja oru, nors visą gyvenimą praleidžia vandenyne. Kad banginiai ir delfinai būtų galėję išsivystyti, matyt jie turėjo kilti iš žemės žinduolių, grįžti į vandenyną, pasikeisti ir tapti vandenynų gyventojais. Bet delfinai ir banginiai turi tiek daug išskirtinių bruožų, nuo kurių priklauso jų išgyvenimas, kad jie negalėjo taip išsivystyti. Tai būtų lyg bandymas pakeisti autobusą į povandeninį laivą, keičiant po vieną dalį kol jis plauks 60 mylių per valandą greičiu.
Kad delfinai būtų galėję išsivystyti iš nežinomų žemės buveinės gyvūnų iki delfininių būtybių, turėjo įvykti tokie biologiniai virsmai: (1) nosis turėjo pereiti į galvos užpakalinę dalį; (2) kojos, nagai ir uodega turėjo pakisti į pelekus ir plaukmenis; (3) turėjo išsivystyti torpedos pavidalo kūnas greitam plaukimui vandenyje; (4) turėjo išmokti gerti sūrų vandenį ir išgėlinti jį; (5) visą kaulų struktūrą ir metabolizmą reikėjo pertvarkyti; (6) reikėjo sukurti įmantrų hidrolokatorių maisto paieškai ir orientavimuisi po vandeniu. Ar galėjo delfinai palaipsniui įgyti šias savybes per milijonus metų? O kas matė pereinamąsias stadijas? Ar būtų delfinai išgyvenę tik su kai kuriais minėtais bruožais?
Pažiūrėkime į milžiniškus banginius, kurie minta planktonu. Banginis yra jūrinis siurblys su banginio ūsų filtru. Kol šis sudėtingas siurblys išsivystė, kuo banginis mito prieš tai? Reikia geros vaizduotės, kad įsivaizduotume banginių ir delfinų evoliuciją. Lengviau įsivaizduoti, kad tai yra Kūrėjo darbas.
O koks žavus yra paukščių pasaulis. Kiekvienas paukštis savaip krauna lizdus. Meilikavimas, lyčių vaidmenys ir dauginimosi aktyvumas yra skirtingi visoms rūšims. Kartais rolės – patinėlio rinkti maistą, o patelės perėti vaikus – pasikeičia. O kada lytys išsiskyrė — paukščių ir kitų gyvūnų? Net kai kurie augalai yra vyriškos ir moteriškos lyties. Kaip lytis atsirado?
Tikrą genialumą galima matyti mažyčiuose paukšteliuose kolibriuose. Jie sveria tik 2 gramus ir kaip sraigtasparniai gali skristi pirmyn ir atgal, į šonus ir kaboti ore. Jų skraidymo mechanizmas yra neįtikėtinai sudėtingas, o plunksnų kotai yra stipresni pagal jų svorį už bet kokią žmogaus sukurtą medžiagą. Plunksnos pastoviai keičia formą, prisitaikydamos prie vėjo ir oro slėgio. Vairuojantis plunksnų sparnas veikia tarsi variklis, sukeldamas kilimo ir traukos jėgas.
Tris ketvirtadalius jų svorio sudaro sparnų raumenys. Jie turi tarsi reaktyvinio variklio pakilimo mechanizmą, kurį naudoja kildami ir leisdamiesi. Oras teka tik viena kryptimi į jų plaučius taip, kad pastoviai aprūpintų deguonimi tokį energingą ir greitą skrydį. Jie turi įtraukiamą nutūpimo įrenginį, migracijos navigacijos sistemą, aptakumą ir maskuotę bei ypatingą kvėpavimo sistemą, kurioje jie gali sukaupti perteklinį orą savo tuščiaviduriuose kauluose. Ji sukuria plūdrumą vandenyje ir vidinį oro kondicionierių. Dėl spartaus metabolizmo kolibriai turi nuolat maitintis. Liautis maitintis reikštų jiems mirtį. Tik sustabdę metabolizmą miegodami jie išgyvena naktį. Ar galėjo tai savaime išsivystyti?
Kaip ir kamanės, kurios skraido visiškai nepaklusdamos fizikos dėsniams, kolibriai yra unikali aerodinaminė tobulybė. Tik Kūrėjas galėjo sukurti tokią tobulą skraidančią mašiną. Joks aeronautikos inžinierius dar nesukūrė tokio skraidymo stebuklo.
O žuvys? Jūrų velnio patelė turi jauką, kabantį nuo galūnės, tįsančios nuo jos nosies. Jis vilioja žuvis ir ji gali smogti ir praryti jas. Patinėlis neturi tokio jauko, nes jis niekada negaudo žuvų. Vietoj to, jis prilimpa prie patelės, jų kraujo apytaka susilieja, maitindama jį. Evoliucionistai negali paaiškinti jūrų velnio tokio elgesio.
Žuvis lankininkas šaudo vandens čiurkšle vabzdžius virš vandens paviršiaus. Vanduo dėl refrakcijos užlenkia šviesos spindulius, vabzdys matomas ne ten, kur jis yra ir turėtų sukelti didelį sunkumą žuviai pataikyti į vabzdį. Kaip ši žuvis lankininkas žino, kaip tiksliai apskaičiuoti šviesos atspindžio kampą, kad pataikytų į vabzdį?
Yra žuvų su ypatingomis akimis. Jos gali būti vandens paviršiuje ir tuo pačiu metu matyti virš vandens ir po vandeniu. Jų akys susideda iš dviejų skirtingų dalių. Kaip evoliucija privertė pusę akies palaipsniui išsivystyti taip, kad ji matytų virš vandens, o kitą pusę akies, kad matytų po vandeniu? Koks inžinierius sukūrė tokias akis povandeniniam laivui?
Natūraliai visi sudėtingi įrenginiai (mašinos, kosminiai laivai, kompiuteriai ir t.t.) yra kažkieno sukurti. Keista būtų tvirtinti priešingai. Išvadas darome ne iš to, ko mes nežinome, bet iš to, ką žinome, ne iš juodos dėžės, bet iš atviros dėžės. Primityvios kultūros žmogus, pirmą kartą matydamas automobilį, galėtų manyti, kad jį varo vėjas arba po gaubtu esantis gyvulys, bet pakėlus gaubtą ir pamačius variklį jis supranta, kad variklis buvo sukurtas. Kai biochemikai pakėlė ląstelės dangtį ir suprato, kaip ji veikia, sunku tapo suvokti, kad ji nebuvo sukurta.
Devynioliktojo amžiaus žmonės buvo nustebinti atskleidę, kad iš mokslo atradimų seka, jog daugelis biologinio pasaulio savybių gali būti paaiškinti elegantišku natūraliosios atrankos dėsniu. Dvidešimt pirmojo amžiaus žmonėms vis daugiau kyla abejonių, ar iš mokslo atradimų seka, kad fundamentalūs gyvybės mechanizmai gali būti paaiškinti natūraliosios atrankos dėsniu. Evoliucijos hipotezė stagnuoja, bet mokslas tęsiasi. Tikrasis mokslas yra harmonijoje su faktais. Jei remiesi faktais, nereikia bijoti nei mokslo, nei Kūrėjo.
Žemės unikalumas
Atlikime mintyse kelionę į Mėnulį ir pažvelkime iš jo į paliktą Žemę. Ir paklauskime, kokia yra matematinė tikimybė, kad Žemė su visais augalais, gyvūnais, ekosistema ir jų tarpusavio priklausomybe (sinergetiniu ryšiu) savaime galėtų atsirasti? Kokie yra šansai nors kartą tai įvykti? Kokie yra šansai savaime atsirasti tokiai planetai, kokia yra Žemė?
Kas sukūrė visatą ir tiksliai apibrėžto dydžio keturias jėgas, kurios lemia visas materijos savybes nuo subatominių dalelių žemėje iki galaktikų? Pirmoji ta jėga yra visuotinės traukos arba sunkio jėga, kurią kasdien jaučiame kiekvienas. Antroji yra elektromagnetinė jėga. Jei ji būtų gerokai silpnesnė, elektronai neišsilaikytų aplink atomo branduolį. Atomai tada negalėtų jungtis į molekules, iš kurių mes sudaryti. Jeigu ši jėga būtų daug stipresnė, atomo elektronus įtrauktų branduolys. Tarp atomų nebevyktų cheminės reakcijos ir vėl išnyktų gyvybė. Menkiausias elektromagnetinių jėgų skirtumas turėtų įtakos Saulei ir Žemės nepasiektų toks pats šviesos srautas, sutriktų arba būtų neįmanoma augalų fotosintezė ir sinergetinis ryšys tarp floros ir faunos. Taigi gyvybė priklauso nuo elektromagnetinių jėgų tikslaus suderinimo.
Elektromagnetinės jėgos dydis gyvybiškai suderintas su kitomis trimis jėgomis. Ji yra l040 kartų stipresnė už sunkio jėgą. Jeigu prie šio milžiniško skaičiaus pridėtume tik vieną nulį, t.y. ji būtų l041 kartų stipresnė, sunkio jėgos slėgis nepakeltų žvaigždžių temperatūros tiek, kad jose vyktų termobranduolinė reakcija. Žvaigždės ir Saulė užgestų. O jeigu sunkio jėga būtų viena eile stipresnė, t.y. tas skaičius būtų l039, žvaigždės ir Saulė egzistuotų daug trumpiau. O Saulės ilgaamžiškumas ir pastovumas yra esminiai gyvybei. Tad iš kur toks tikslumas, ar jis atsitiktinis?
Dar dvi jėgos, atsiradusios kartu su visata, yra esminės gyvybei. Jos veikia atomų branduolyje. Atomo 99,999 999 999 proc. yra laisva erdvė. Tačiau jame veikia trečioji jėga, vadinama stipriąja sąveika, jungiančia protonus ir neutronus atomo branduolyje. Tai branduolinė jėga. Dėl jos susidaro įvairūs elementai – lengvieji, tokie kaip vandenilis, helis, deguonis ir sunkieji, tokie kaip geležis, auksas, švinas. Ši jėga nepaprastai stipri. Jei du protonus patalpintume po vieną Žemės šiaurės ir pietų poliuose, tai jie stumtų vienas kitą jėga, tarsi juos spaustų 26 tonų masė. Tą milžinišką stūmos jėgą kompensuoja panašios traukos jėgos, kitaip atomai suirtų. Todėl atomų branduoliuose sukaupta milžiniška energija. Bet jeigu ši branduolinė jėga būtų vos 2 procentais silpnesnė, egzistuotų gal tik vandenilis. Aplinka nebūtų tinkama gyvybei. O jei ši  jėga būtų šiek tiek stipresnė, nebūtų vandenilio, o tik sunkieji elementai. Be vandenilio Saulė neturėtų kuro, ji užgestų, mes neturėtume vandens ir maisto. Gyvybė be vandens neegzistuotų.
Ketvirtoji jėga vadinama silpnąja sąveika. Ji valdo atomų branduolių radioaktyvųjį skilimą, taip pat ir Saulės termobranduolinę reakciją. Tos reakcijos metu kas sekundę Saulėje apie 564 mln. tonų vandenilio virsta 560 mln. tonų heliu, o maždaug 4 mln. tonų vandenilio virsta Saulės energija, kurios dalis pasiekia Žemę, ją šildo ir palaiko gyvybę. Silpnosios sąveikos jėga yra milijonus kartų silpnesnė už branduolinę jėgą. Bet ji yra kaip tik tokio silpnumo, kad vandenilis Saulėje degtų ilgai ir vienodai, kad Žemė būtų pastoviai šildoma, bet ne deginama ir palaikytų mūsų gyvybę. Jei silpnoji sąveika būtų tik truputį silpnesnė ar stipresnė, ji neigiamai paveiktų nuo Saulės priklausančią gyvybę. Silpnoji sąveika įtakoja ir supernovų sprogimus, kurie paskleidžia į visatą daugumą žvaigždėse susidariusių cheminių elementų. Jeigu branduolinės jėgos būtų nors kiek kitokios, žvaigždės negalėtų gaminti elementų, iš kurių ir mes sudaryti, todėl ir mes esame žvaigždžių vaikai.
Šios keturios jėgos nepaprastai tiksliai suderintos. Dėl tos darnos gali egzistuoti ir šviesti Saulė, žaliuoti mūsų planeta Žemė su gyvybę palaikančiu vandeniu ir atmosfera ir daugybe cheminių elementų. Bet kas sukūrė tą nuostabią darną?
Pagaliau mūsų Žemės dydis yra kaip tik toks, kokio reikia gyvybei. Jeigu Žemė būtų truputį didesnė, jos sunkio jėga būtų stipresnė ir vandenilis, negalėdamas įveikti Žemės traukos, kauptųsi ir atmosfera taptų kenksminga gyvybei. O jeigu Žemė būtų šiek tiek mažesnė, gyvybę palaikantis deguonis išlėktų į erdvę, išgaruotų vanduo. Abiem atvejais gyventi negalėtume.
Daug mokslininkų pripažįsta neįtikėtiną mūsų planetos ir mėnulio padėtį Saulės sistemoje. Nuotolis nuo Žemės iki Saulės yra idealus. Jeigu jis būtų 5 proc. mažesnis, šiltnamio reiškinys būtų įvykęs prieš 4 mlrd. metų, t.y. Žemė būtų perkaitusi. O jeigu tas atstumas būtų vos 1 proc. didesnis, prieš kokius 200 mln. metų Žemė būtų apledėjusi. Be to, Žemė per parą kartą apsisuka apie savo ašį ir trumpai kaitaliodama dieną ir naktį palaiko tinkamą gyvybei vidutinę temperatūrą. Venera apsisuka per 243 paras. Jeigu taip suktųsi Žemė, dienos ir naktys būtų labai ilgos ir dėl didelių temperatūros svyravimų mes neišgyventume. Jei Žemė būtų 20 proc. arčiau mėnulio, kasdien du kartus 10-15 m. potvynių bangos dideliu greičiu plautų didelę dalį žemės paviršiaus. Ideali yra ir Saulės sistemos vieta galaktikoje. Jei ji būtų arčiau galaktikos centro, gretimų žvaigždžių trauka orbitą iškreiptų, o jeigu ji būtų galaktikos pakraštyje, nebūtų pakankamai cheminių elementų, reikalingų susiformuoti tokiai Saulės sistemai ir gyvybei. Pagrindiniai gyvybės elementai yra vandenilis, deguonis, anglis, azotas, siera ir fosforas. Jie sudaro nukleino rūgštis, baltymus ir lipdus.
Dr. Hugh Ross atliko įdomius ir sudėtingus matematinius skaičiavimus. Jis paėmė 123 faktorius kaip parametrus ir apskaičiavo tikimybę, kad visi 123 faktoriai, kurie turi būti patenkinti, kad Žemė egzistuotų tokia, kokia ji dabar yra, atsitiktinai savaime susieitų. Jis apskaičiavo mūsų galaktikos matmenis, Saulės padėtį ir gimimą, Saulės ūko artumą iki supernovos išsiveržimo, mėnulių skaičių, masę ir atstumą nuo mėnulių, potvynių jėgą, Žemės ašies pokrypį, jos atstumą iki Saulės, žemynų išsidėstymą, žemės plutos storį, atmosferos skaidrį, slėgį, klampumą, anglies dvideginio kiekį, chloro, kobalto, vario, fluoro, nikelio, kalio ir daugelio kitų elementų kiekį žemės plutoje, deguonies ir azoto santykį atmosferoje, vulkanų aktyvumą ir kitką. Tada Ross atliko galutinius skaičiavimus išvadai apie visatos galimybes sukurti nors vieną tokią planetą, kokia yra Žemė.
Jo skaičiavimų rezultatai yra tokie: mažiau nei vienas šansas iš 10139 (dešimt laipsnyje tūkstantis trilijonų trilijonų trilijonų trilijonų trilijonų trilijonų trilijonų trilijonų trilijonų trilijonų trilijonų), kad egzistuotų kur nors visatoje nors viena tokia planeta, kaip mūsų Žemė. Didžiausias matematikams žinomas skaičius yra vigintilijonas —1063. Artimesni realybei yra kvadrilijonas 1015 ir kvintilijonas 1018. Tai milžiniški, sunkiai suvokiami skaičiai. Jie rodo, kad atsirasti panašiai į Žemę planetai kur nors visatoje šansas yra nusakomas skaičiumi vienas iš dešimties su 139 nuliais, skaičiumi, kurio net nėra matematikoje ir prieš kurį kvadrilijonas yra tik neužauga. Visata paklūsta matematikos dėsniams. Todėl kitos Žemės atsiradimas kur nors visatoje yra visiškai neįmanoma tikimybė. Gal būt ji buvo sukurta vienintelė?
Mokslininkai ir skeptikai
Tiems, kurie nemato Kūrėjo įrodymų, Biblijoje Paulius rašo: “Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai apreiškė. Jo neregimosios ypatybės – Jo amžinoji galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš Jo kūrinių. Pažinę Dievą, jie negarbino Jo kaip Dievo ir Jam nedėkojo, bet tuščiai mąstydami paklydo, ir neišmani jų širdis aptemo” (Rom. 1:19-21). Modernusis mokslas nepateisinamas, kai pasirenka tikėjimą vien evoliucija ir ignoruoja Kūrėjo buvimą. Sakoma, kad nėra nieko, aklesnio už tą, kuris atsisako matyti. Kai žmonės atsisako matyti Kūrėjo buvimo įrodymus, niekas negali išgydyti jų sąmoningo aklumo.
Kodėl mokslo klestėjimo laikais tiek daug skeptikų gyvena abejonių ir nusivylimų pasaulyje? Dauguma mokslininkų nesitikėjo rasti aiškią visatos pradžią ir daugelis jų, kaip ir Albertas Einšteinas, pasijuto nepatogiai. Moksle irgi atsirado tarsi religija, žmonių tikėjimas, kad visatoje yra tvarka ir harmonija ir kad kiekvieną įvykį galima racionaliai paaiškinti, kad kiekvienas įvykis turi savą priežastį, bet nėra jokios Pirminės Priežasties. Bet dauguma astronomų ir fizikų dabar mano, kad Visata turėjo pradžią. Reiškia buvo Pirminė Priežastis, buvo Kūrėjas, kuris paleido visatos dinamiką. D. Behreandt rašė: „Mokslininkas, kuris gyvena nežinojimo kalnuose, turi įveikti aukščiausią viršūnę, kol bus pasveikintas būrio teologų, sėdinčių čia šimtmečiais” (The New American, 2000 m. gruodis).
Biblija sako, kad “ kūniškas mąstymas priešiškas Dievui; jis nepaklūsta Dievo įsakymui ir net negali paklusti” (Rom. 8:7). Tai natūralus žmonių polinkis, nors kai kurie su tuo ir nesutiktų. Nėra įrodymų, požymių, faktų, logikos ar aiškios argumentacijos, kuri verstų kažką, kas nenori, atmesti jų natūralų, išankstinį nusistatymą prieš tikėjimą ir lengvą pasidavimą Kūrėjui. Natūralus šališkumas ir apsisprendimas prieš tikėjimą Kūrėju, kuris moko, kaip gyventi, neleidžia jiems priimti tų įrodymų, kurie pateikti šiame straipsnyje.
Pažvelkite į didingą dangų, į tobulą visatos Kūrėjo laikrodį, pagal kurį mes gyvename ir net privalome nustatyti visus savo žmogaus rankomis sukurtus laikrodžius ir pasakykite, kaip jis savaime atsitiktinai atsirado? Be stulbinančio visatos mechanizmo, gimdančio galaktikas, žvaigždes ir planetas savo tiksliose vietose, Kūrėjo? Taigi vėl pakartosime Biblijos žodžius “kvailys pasakė savo širdyje: nėra Dievo“ (Ps. 14:1.).
Jeigu mes atidžiai apsidairytume, įsigilintume į tai, ką atskleidžia mokslas, kaip protingai veikia gamta, augalų ir gyvūnų gyvybė, išskyrus tą painiavą ir gražaus Kūrėjo darbo gadinimą bei teršimą grubiomis Kūrėją ignoruojančių ir atmetančių žmonių rankomis ir po to abejotume Kūrėjo buvimu, tada sunku būtų patikėti mūsų nuoširdumu siekiant pažinti tiesą. Tačiau kaip mokslininkas esu įsitikinęs, kad šansas ir tikimybė vaidina savo vaidmenį gamtoje ir privalu atsižvelgti į gamtos dėsnius, kurie yra atsakingi už kūrybos regimybę.
**************************
Kas aš?  Trumpas video (RU)

Кто я? from CCSA on Vimeo.

*********************************
“Nėra gyvybės be sukūrimo“ 1 dalis

____________//_________ 2 dalis

____________//__________3 dalis

___________//___________4 dalis

*********************************

антиэволюция